Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA ONA
 Otwarta – Nowoczesna - Aktywna
 
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 § 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „ONA – Otwarta-Nowoczesna-Aktywna”.
2. Stowarzyszenie ONA – Otwarta-Nowoczesna-Aktywna, zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
§ 2
 Siedzibą Stowarzyszenia jest Konin.
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 4
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
2. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.
§ 5
Stowarzyszenie ONA powołuje się na czas nieokreślony.
§ 6
Ilekroć w statucie jest mowa o :
statucie – rozumie się przez to niniejszy statut,
ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).

 
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 7
Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie:
 1. upowszechniania i ochrony praw kobiet,
 2. wspierania społecznej aktywności kobiet i rozwoju psychofizycznego kobiet,
 3. równych praw kobiet i mężczyzn,
 4. zwalczania wszelkich form dyskryminacji, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 5. ochrony i promocji zdrowia,
 6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 7. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 9. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 10. profilaktyki uzależnień,
 11. przeciwdziałania przemocy oraz innym patologiom w rodzinie,
 12. przeciwdziałania patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu,
 13. pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
 14. integracji społecznej i promowania udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego,
 15. opiniowania aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych mających na celu szeroko rozumiane dobro kobiet,
 16. prowadzenia lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych,
 17. wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi,
 18. promowania współdziałania organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami,
 19. promocji i organizacji wolontariatu,
 20. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:
 1. inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji oraz integracji zawodowej i społecznej kobiet,
 2. promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania i równości szans kobiet i mężczyzn, w tym wiedzy na temat dyskryminacji ze względu na płeć oraz metod i strategii przeciwdziałania jej występowaniu,
 3. pomoc w organizowaniu lokalnych, wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich spotkań, seminariów, szkoleń i warsztatów,
 4. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,
 5. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego lub realizującymi zadania zbieżne ze statutowymi celami Stowarzyszenia;
 6. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych;
 7. działalność charytatywną;
 8. ochronę i promocję zdrowia kobiet i ich otoczenia, kształtując właściwe postawy prozdrowotne i prowadząc programy profilaktyczne;
 9. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. działalność propagującą kulturę, naukę, edukację, oświatę i wychowanie w rodzinie oraz dla społeczeństwa;
 12. realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno – wychowawczych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami, nieprzystosowanej społecznie, z rodzin patologicznych;
 13. organizowanie szkoleń, przekwalifikowań zawodowych, seminariów i konferencji;
 14. organizowanie festiwali, przeglądów, plenerów, warsztatów oraz innych form służących upowszechnianiu kultury;
 15. opracowywanie i realizację programów osłonowych, w szczególności w zakresie bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności czy innych czynników powodujących wykluczenie społeczne;
 16. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
 17. prowadzenie poradnictwa prawnego i zawodowego szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 18. udzielanie pomocy materialnej, psychologicznej i prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
§ 9
 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zmierzającą do pozyskiwania funduszy na działalność statutową.
 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
 1. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel RP lub cudzoziemiec, który ukończył 18 lat. Małoletni, którzy ukończyli 16 lat, a nie ukończyli 18 lat, mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zgromadzeniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne, jako członkowie zbiorowi – wspierający Stowarzyszenie.
§ 11
 1. Walne Zgromadzenie Członków może nadać osobom fizycznym na wniosek Zarządu Stowarzyszenia – tytuł Członka Honorowego i tytuł Prezesa Honorowego, za szczególne zasługi w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Prezes Honorowy Stowarzyszenia może uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia i reprezentować je na zewnątrz oraz korzystać na zasadach określonych przez Zarząd z majątku i lokali Stowarzyszenia.
§ 12
 1. Nabycie członkostwa indywidualnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po rozpatrzeniu wniosku złożonego na piśmie przez zainteresowanego.
 2. Nabycie członkostwa zbiorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji przez uprawomocnionych przedstawicieli osoby prawnej.
§ 13
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie;
 2. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały zarządu;
 3. zgonu członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;
 4. rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 14
 1. Skreślenie z listy członków następuje z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, nie przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia, o skreśleniu z listy członków, przysługuje zainteresowanemu odwołanie się do Walnego Zgromadzenia Członków.
 
§ 15
 1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a.       uczestniczyć w tworzeniu programu działania Stowarzyszenia;
b.      żądać odpowiedzi na zgłoszone wnioski i uwagi;
c.       z chwilą ukończenia 18 lat – głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków
d.      z chwilą ukończenia 18 lat – wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
e.       zgłaszać swoją kandydaturę do władz Stowarzyszenia;
f.       domagać się informacji o działalności Stowarzyszenia;
g.      korzystać z urządzeń i placówek Stowarzyszenia
 1. Prawa określone w §15 ust.1 pkt. c, pkt. d i pkt. e nie dotyczą członków wspierających oraz honorowych Stowarzyszenia.
 2. Zbiorowi członkowie wspierający oraz członkowie honorowi mają prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
§ 16
Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:
 1. brać udział w działalności Stowarzyszenia;
 2. opłacać składki członkowskie;
 3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 4. reprezentować stanowisko Stowarzyszenia w organach przedstawicielskich i samorządowych.
 
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
 
§ 17
1      Władzami Stowarzyszenia są:
a)         Walne Zgromadzenie Członków
b)        Zarząd Stowarzyszenia
c)         Komisja Rewizyjna
2      Kadencja władz trwa 4 lata.
3      Wybory wszystkich władz dokonuje się przy nieograniczonej liczbie kandydatów w głosowaniu tajnym.
4      Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
5      W przypadku braku quorum organ, który zobowiązany jest do zwołania posiedzenia władz Stowarzyszenia, zwołuje posiedzenie w drugim terminie – w tym samym dniu i miejscu 30 minut później. Na posiedzeniu zwołanym w drugim terminie podejmuje się uchwały i przeprowadza wybory bez względu na ilość obecnych członków władz Stowarzyszenia.
6      W razie ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptować innego członka z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków tego organu.
 
§ 18
Walne Zgromadzenie Członków
1      Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2      Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3      Zgromadzenie Zwyczajne, mające charakter sprawozdawczy, odbywa się raz w roku, a mające charakter sprawozdawczo – wyborczy, co cztery lata. Zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
4      Zgromadzenie Nadzwyczajne powinno odbyć się w terminie nie dłuższym, niż dwa miesiące od podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia lub otrzymania wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 
1      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia;
2      udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3      uchwalanie zmian w statucie;
4      ustalanie wysokości i zasad zbierania składek członkowskich;
5      uchwalanie głównych kierunków działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia;
6      zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
7      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków;
8      ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
9      wybór Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków Zarządu;
10 wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członków Komisji Rewizyjnej;
11 rozpatrywanie spraw niezastrzeżonych do kompetencji innych władz.
 
§ 20
Zarząd Stowarzyszenia
1      Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zgromadzeniami Członków;
2      Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 – 9 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza;
3      Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia wyznaczony członek Zarządu kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz;
4      Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony członek Zarządu i są one protokołowane;
5      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 
 
§ 21
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1      kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;
2      zarządzaniem majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
3      podejmowanie uchwał powołujących pełnomocników Zarządu do zarządzania majątkiem
i funduszami oraz bieżącą działalnością Stowarzyszenia określając każdorazowo zakres ich pełnomocnictwa;
4      składanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
5      podejmowanie uchwał o tworzeniu fundacji i przystąpieniu do związków stowarzyszeń oraz objęciu akcji i udziałów w podmiotach prawa handlowego;
6      wybór przedstawicieli na walne zebrania związków stowarzyszeń i podmiotów prawa handlowego;
7      przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;
8      wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie tytułu Członka Honorowego i tytułu Prezesa Honorowego;
9      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
§ 22
Komisja Rewizyjna
1.      Komisja Rewizyjna składa się 3-5 członków, w tym Przewodniczącego.
2.      Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
a)      kontrola, co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia, w tym gospodarki finansowej;
b)      występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi;
c)      przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swej działalności oraz składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
§ 23
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1.      nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2.      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej;
3.      nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 24
1.      Majątek Stowarzyszenia stanowią
a)      dochody ze składek członkowskich;
b)      dochody z własnej działalności;
c)      dochody z działalności agend Stowarzyszenia;
d)     dary i subwencje oraz inne dochody;
e)      dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej;
f)       dochody ze spadków i zapisów.
2.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w formach dozwolonych przepisami prawa, z której cały dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
3.      Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika.
4.      Dla ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub członka Zarządu.
§ 25
W działalności wewnętrznej Stowarzyszenia zabrania się:
1.    udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków władz lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pierwszej i pokrewieństwa, w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
2.    przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3.    wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
4.    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 26
1.    Statut Stowarzyszenia, jego zmiany, uchwala Walne Zgromadzenie Członków przy obecności 50%  uprawnionych do głosowania, większością 2/3 głosów.
2.    W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust.1, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w drugim terminie – w tym samym dniu i miejscu 30 minut później – bez względu na ilość obecnych, większością 2/3 głosów.
§ 27
1.    Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie z inną organizacją, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, przy obecności 3/4 uprawnionych do głosowania, większością 3/4 głosów.
2.    W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust.1, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w drugim terminie – w tym samym dniu i miejscu 30 minut później – bez względu na ilość obecnych, większością 2/3 głosów.
3.    W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub połączenia z inną organizacją, likwidację aktywów i pasywów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia, przeprowadza komisja likwidacyjna, powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
4.    Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust.4.
5.    W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia wszystkie aktywa Stowarzyszenia muszą być przekazane innej organizacji nie działającej dla zysku (non profit) o podobnych celach działalności lub przekazane odpowiednim organom administracji publicznej.
 
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28
1.    Statut niniejszy staje się obowiązujący z chwilą prawomocnej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z tą też chwilą Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną.
2.    Do spraw nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawne.
 
 
 
Statut w brzmieniu  przyjętym przez Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia
Uchwałą nr 1/2010 z dnia 8 lutego 2010 r.
 
 
 
 
Komitet Założycielski Stowarzyszenia
 


Prawo o stowarzyszeniach
Statut
Deklaracja
Regulamin wyborów
Dane Rejestrowe
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO