Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Regulamin wyborów


REGULAMIN WYBORÓW
Stowarzyszenia ONA –Otwarta-Nowoczesna-Aktywna
2013 r.
 
 1. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków, potwierdzone podpisem na liście obecności lub usprawiedliwiona nieobecność złożona na ręce przewodniczącego obrad, jest podstawą ustalenia frekwencji na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącą obrad i sekretarza obrad.
 3. Z prawem głosu w dyskusji w Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą członkowie oraz zaproszeni goście.
 4. Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym wybiera:
·         Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w ilości 2 osób
·         Komisję Uchwał i Wniosków – 3 osoby
 1. Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zatwierdza:
  • porządek obrad
  • regulamin obrad
  • liczebność Zarządu Stowarzyszenia
  • liczebność Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 2. Prawomocność Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Uchwały przyjmuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 4. Głosuje się przez podniesienie ręki i mandatu. Głosy w głosowaniu jawnym liczy Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.
 5. Przewodniczący obrad udziela głosu w dyskusji na podstawie zgłoszenia się przez podniesienie ręki.
10.   Zaproszonym gościom oraz w sprawach formalnych, przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
 1. Wnioski i propozycje do dokumentów przyjmowanych przez Walne Zgromadzenie Członków, członkowie winni kierować na piśmie do Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Wyboru władz Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 3. Głosowanie tajne przeprowadza i oddane głosy liczy Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.
 4. Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru:
Zarządu Stowarzyszenia w składzie:
·         Prezes Stowarzyszenia
·         Wiceprezes Stowarzyszenia
·         Sekretarz Stowarzyszenia
·         Skarbnik Stowarzyszenia
·         1 członka
 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w składzie:
·         Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
·         Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej
·         Sekretarza  Komisji Rewizyjnej
 1. Każdy z kandydatów zgłoszony do statutowych organów władz stowarzyszenia musi osobiście wyrazić zgodę na kandydowanie.
 2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków mają prawo wnieść uwagi
  i zastrzeżenia do zgłoszonych kandydatów. Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym decyduje o umieszczeniu lub skreśleniu kandydatów na listach wyborczych.
 3. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania zawierające imiona i nazwiska kandydatów, przeprowadza wybory oraz ogłasza ich wyniki.
 4. Wybranym na prezesa stowarzyszenia, sekretarza i skarbnika stowarzyszenia jest ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów.
 5. Jeżeli w wyniku tajnego głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przeprowadza się ponowne wybory, umieszczając na karcie do głosowania, nazwiska dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.
 6. Brak rozstrzygnięcia w drugiej turze głosowania, wymaga ponownego zgłoszenia kandydatów spośród wszystkich członków mających czynne i bierne prawo wyborcze i przeprowadzenia wyborów.
 7. Wybranym do Zarządu stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jest ten kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i znalazł się w liczbie osób wybieranych do określonego organu statutowego stowarzyszenia.
 8. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący obrad w oparciu o przepisy Statutu Stowarzyszenia.
 ----------------------------------------------------------------
 
 
Regulamin Wyborów Stowarzyszenia ONA –Otwarta-Nowoczesna-Aktywna
2009 r.
 
 1. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków, potwierdzone podpisem na liście obecności lub usprawiedliwiona nieobecność złożona na ręce przewodniczącego obrad, jest podstawą ustalenia frekwencji na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza obrad.
 3. Z prawem głosu w dyskusji w Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą członkowie oraz zaproszeni goście.
 4. Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym wybiera:
·         Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w ilości 2 osób
·         Komisję Uchwał i Wniosków – 3 osoby
·         Komisję Skrutacyjną – 2 osób
 1. Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zatwierdza:
  • porządek obrad
  • regulamin obrad
  • liczebność Zarządu Stowarzyszenia
  • liczebność Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 2. Prawomocność Walnego Zgromadzenia Członków stwierdza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Uchwały przyjmuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 4. Głosuje się przez podniesienie ręki i mandatu. Głosy w głosowaniu jawnym liczy Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.
 5. Przewodniczący obrad udziela głosu w dyskusji na podstawie zgłoszenia się przez podniesienie ręki.
10. Zaproszonym gościom oraz w sprawach formalnych, przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
 1. Wnioski i propozycje do dokumentów przyjmowanych przez Walne Zgromadzenie Członków, członkowie winni kierować na piśmie do Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Wyboru władz Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 3. Głosowanie tajne przeprowadza i oddane głosy liczy Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.
 4. Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru:
Zarządu Stowarzyszenia w składzie:
·         Prezes Stowarzyszenia
·         Wiceprezes Stowarzyszenia
·         Sekretarz Stowarzyszenia
·         Skarbnik Stowarzyszenia
·         3 członków
 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w składzie:
·         Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
·         2 członków Komisji Rewizyjnej
 1. Każdy z kandydatów zgłoszony do statutowych organów władz stowarzyszenia musi osobiście wyrazić zgodę na kandydowanie.
 2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków mają prawo wnieść uwagi
  i zastrzeżenia do zgłoszonych kandydatów. Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym decyduje o umieszczeniu lub skreśleniu kandydatów na listach wyborczych.
 3. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania zawierające imiona i nazwiska kandydatów, przeprowadza wybory oraz ogłasza ich wyniki.
 4. Wybranym na prezesa stowarzyszenia, sekretarza i skarbnika stowarzyszenia jest ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów.
 5. Jeżeli w wyniku tajnego głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przeprowadza się ponowne wybory, umieszczając na karcie do głosowania, nazwiska dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.
 6. Brak rozstrzygnięcia w drugiej turze głosowania, wymaga ponownego zgłoszenia kandydatów spośród wszystkich członków mających czynne i bierne prawo wyborcze i przeprowadzenia wyborów.
 7. Wybranym do Zarządu stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jest ten kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i znalazł się w liczbie osób wybieranych do określonego organu statutowego stowarzyszenia.
 8. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący obrad w oparciu o przepisy Statutu Stowarzyszenia.
 
 
 
 
 Walne Zgromadzenie Członków


Prawo o stowarzyszeniach
Statut
Deklaracja
Regulamin wyborów
Dane Rejestrowe
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO