Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się 3-5 członków, w tym Przewodniczącego.

2. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola, co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia, w tym gospodarki finansowej;

b) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi;

c) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swej działalności oraz składanie

   wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;


Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub  

   podległości z tytułu zatrudnienia;

2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej;

3. nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna kadencji 2017 - 2021

Przewodnicząca                    Elzbieta Falkiewicz
Wiceprzewodniczaca             Jolanta Olejnik
Sekretarz                            Bożena PyzdrowskaKomisja Rewizyjna kadencji 2013-2017

Przewodnicząca                  Genowefa Grzesik,
Wiceprzewodnicząca           Alicja Budna, 
Sekretarz                          Bożena Pyzdrowska

Komisja Rewizyjna kadencji 2009-2013

 

Przewodnicząca                  Genowefa Grzesik,
Członek                            Aleksandra Majkowska,
Członek                            Anna Wróbel.Zarząd
Komisja Rewizyjna
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO