Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
2010

 

SPRAWOZDANIE

z działalności Stowarzyszenia ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna

za 2010 rok

 

Zanim doszło do formalnego powołania naszego stowarzyszenia a już wcześniej podejmowane były próby jego zawiązania. Pierwsza z nich miała miejsce 8 marca 2008 roku. Jednakże z powodu odstąpienia od udziału w stowarzyszeniu kilku założycielek, nie udało się go formalnie zarejestrować.

Kolejną próbą powołania stowarzyszenia, był udział w Programie Operacyjnym Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pomagała nam przy tym Fundacja Mielnica, która w 2008 roku wnioskowała do FIO z projektem „ONA – otwarta, nowoczesna, aktywna kobieta”, projekt przewidywał dwa główne nurty działania na rzecz aktywizacji społecznej kobiet. Pierwsze z nich to przygotowanie konferencji pod nazwą ONA - OTWARTA, NOWOCZESNA, AKTYWNA KOBIETA, poprzedzonej diagnozą problemów i potrzeb współczesnych kobiet, za pomocą ankiety przeprowadzonej wśród do 300 pań wywodzących się z różnych środowisk – niepełnosprawnych i sprawnych, gospodyń domowych
i kobiet aktywnych poza domem, z miasta i ze wsi, mieszkających na terenie czterech powiatów subregionu konińskiego. Konferencja zostanie przygotowana przy współpracy z nowopowstającą organizacją pozarządową, która za główny cel stawia sobie aktywizację kobiet w życiu społecznym. Drugie zadanie projektu to cykl szkoleń dla osób chcących aktywnie włączyć się w pracę w III sektorze. Przewiduje przeprowadzenie szkoleń z zakresu m.in. zakładania i rejestracji stowarzyszeń i fundacji, funkcjonowania NGO w społeczeństwie, pozyskiwania dotacji na statutową działalność organizacji, wolontariatu również w formie warsztatów psychologicznych itp. Adresatami tego zadania są członkowie - założyciele nowopowstającego stowarzyszenia i inne osoby zainteresowane pracą na rzecz społeczności lokalnej. Szkolenia te mają na celu skuteczną rejestrację nowej organizacji i wyposażenie ją w podstawową wiedzę i doświadczenie w działaniach pro publico bono. Czyli projekt dotyczył właśnie naszego stowarzyszenia, został dobrze oceniony merytorycznie ale nie zmieścił się na liście projektów, które dostały dofinansowanie.

Ostatnia i tym razem skuteczna próba powołania Stowarzyszenia miała miejsce

8 grudnia 2009 roku. Na zebraniu założycielskim powołałyśmy do życia Stowarzyszenie ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna. Członkiniami – założycielkami zastały:

 

Elżbieta Maria Adamska - Kranz
Ida Biłas
Genowefa Grzesik
Monika Kosińska
Joanna Maria Kujawa
Aleksandra Majkowska
Iwona Halina Mestrovic - Janiak
Urszula Miłosz - Michalkiewicz
Agnieszka Niekochańska
Bożena Małgorzata Pięciak
Irena Piotrowska
Magdalena Żabikowska
Elżbieta Rutkowska
Elżbieta Streker - Dembińska
Renata Monika Tomczak
Anna Wróbel

Podczas zebrania założycielskiego Uchwałami członków – założycieli, został przyjęty Statut Stowarzyszenia, wybrano Komitet Założycielski w składzie: Elżbieta Streker-Dembińska, Monika Kosińska, Renata Tomczak, Iwona Mestrovic –Janiak, Agnieszka Niekochańska, który został upoważniony do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ustalono również skład organów Stowarzyszenia, sposób i tryb ich wybierania i dokonano wyboru władz.

 Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stowarzyszenia                          Urszula Miłosz-Michalkiewicz

Wiceprezes Stowarzyszenia                    Elżbieta Adamska-Kranz

Sekretarz                                              Joanna Kujawa

Skarbnik                                               Bożena Pięciak

Członkowie Zarządu                               Elżbieta Rutkowska,
                                                           Iwona Mestrovic-Janiak, 
                                                           Monika Kosińska.

Komisja Rewizyjna:                               

Przewodnicząca                                    Genowefa Grzesik,
Członek                                               Aleksandra Majkowska,
Członek                                               Anna Wróbel.

 Członkinie Stowarzyszenia uchwaliły również harmonogram prac związanych z rozpoczęciem działalności.

Zgodnie z uchwałą podjętą na zebraniu założycielskim, Komitet Założycielski Stowarzyszenia dokonał wszystkich czynności koniecznych do zarejestrowania Stowarzyszenia Ona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednak Zarządzeniem z dnia 26 stycznia 2010 Sądu Rejonowego w Poznaniu Wydział Gospodarczy IX zwrócono nam wniosek o wpis Stowarzyszenia do KRS, z uwagi na niedostosowanie niektórych zapisów Statutu Stowarzyszenia do wymogów prawa. Członkinie – założycielki spotkały się na II zebraniu założycielskim dnia 8 lutego 2010 i zgodnie z sugestiami Sądu dokonano zmian w zapisach Statutu i uchwałą przyjęto nowy jednolity tekst Statutu Stowarzyszenia ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna. Komitet Założycielki ponownie złożył wniosek wraz

z załącznikami do Sądy w celu zarejestrowania Stowarzyszenia.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu – Nowe miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 12 marca 2010 wpisał Stowarzyszenie ONA – Otwarta-Nowoczesna Aktywna do KRS pod numerem: 0000351176. Od tego momentu Stowarzyszenie formalnie rozpoczęło swoją działalność.

Stowarzyszenie na 31 grudnia 2010 roku liczyło 23 członkinie (wykaz w załączeniu).

Spotkania Stowarzyszenia

W 2010 roku członkinie Stowarzyszenia spotkały się:

1.        8 lutego              2010 – II zebranie założycielskie

2.       25 maja               2010

3.       15 czerwca          2010

4.       17 listopada         2010

Ponadto odbyły się 4 posiedzenia Zarządu, na których omawiano sprawy bieżące związane z działalnością stowarzyszenia, przygotowaniem kolejnych spotkań i przedsięwzięć oraz ustaleniem planu pracy oraz przyjęciem dokumentów na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które zaplanowano na 10 marca 2011 r.

Działalność Stowarzyszenia ONA w 2010 r.

Marzec 2010

Udział w miejskim projekcie „Konin – miasto kobiet”. W przedsięwzięcie zaangażowane były instytucje kultury, stowarzyszenie ONA, lokalni animatorzy kultury, media oraz kawiarnie, kluby, salony urody. W ramach tego projektu na terenie miasta odbyło się kilkanaście wydarzeń kulturalnych oraz imprez dedykowanych kobietom. Stowarzyszenie ONA zaangażowało się w kilka przedsięwzięć tego projektu:

·         7 marca 2010 r„Wieczór zmysłów” – spotkanie dla pań w Kawiarni Kogel – Mogel – podczas którego między innymi promowałyśmy zdrową żywność wolną od GMO (organizmów modyfikowanych genetycznie), przedstawiałyśmy kobiety z pasją, brałyśmy udział w pokazie mody i brafitingu. (współorganizator, ok. 100 uczestników)

·         7 marca 2010 r.„Kobiety twórcze w polityce, biznesie, sztuce i codzienności” – panel dyskusyjny prowadzony w kawiarni Domu Kultury „Oskard” przez dziennikarkę Radia Merkury z udziałem aktorki Joanny Szczepkowskiej, poseł Elżbiety Streker – Dembińskiej, wicestarosty konińskiego Małgorzaty Waszak oraz prezes ZE PAK Katarzyny Muszkat. (współorganizator, ok. 70 uczestników)

·         8 marca 2010 „Babka w dobrej formie” – w całości zorganizowane przez Stowarzyszenie spotkanie dla pań poświęcone zdrowiu i kondycji fizycznej kobiety. Panie mogły wysłuchać następujących prezentacji:

· Badania laboratoryjne we współczesnym laboratorium diagnostyki medycznej -Elżbieta Adamska – Kranz, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

· Rak piersi Barbara Kaszuba – lekarz specjalista patomorfolog, Kierownik Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

· Jak długo zachować dobrą kondycję fizyczną? Co to jest fitness i dla kogo jest przeznaczony? Małgorzata Woźniak – Sara Fitness

· Konto na obcasach – Bank Zachodni WBK Elżbieta Kaźmierczak – dyrektor II Oddziału BZ WBK w Koninie

 Dla 50 pań uczestniczących w imprezie zorganizowaliśmy bezpłatne profilaktyczne badania krwi. (organizator ok. 50 uczestników).

         25 marca 2010 uczestniczyłyśmy w konferencji zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie pt. „Kobieta w polityce”. W roli prelegentów występowały: posłanki Elżbieta Streker-Dembińska, Irena Tomaszak-Zesiuk, wicestarosta powiatu konińskiego -Małgorzata Waszak.

Maj 2010

Z okazji Dnia Matki Stowarzyszenie ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna wspólnie z naszą honorową członkinią poseł Elżbietą Streker – Dembińską, zorganizowało spotkanie pod nazwą „Mamy rządzą”. W spotkaniu zorganizowanym 25 maja w „Klinice Artystycznej” Klubu ENERGETYK wzięło udział ok. 50 mam i przy kawie, cieście i muzyce na żywo, wspólnie świętowałyśmy Dzień Matki. Poseł Elżbieta Streker – Dembińska wręczyła okolicznościowe medale szczególnie wyróżniającym się matkom. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat problemów wynikających

z godzenia roli matki z aktywnością zawodową i społeczną oraz wyzwań jakie stoją przed kobietami wychowującymi dzieci o szczególnych potrzebach pielęgnacyjno – opiekuńczych i ich powrotem do pracy zawodowej.

 Listopad 2010

17 listopada 2010 r., podczas trwającej kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego Stowarzyszenie ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna wraz z Forum Równych Szans i Praw Kobiet zorganizowało spotkanie w Restauracji „Pod czerwonym kurem” pod nazwą „Wybory kobiet”. Oprócz członków obydwu organizacji uczestniczyły w nim kobiety kandydujące w wyborach na różne szczeble samorządu. Tematem głównym spotkania były parytety na listach wyborczych oraz zbyt mały udział pań w kreowaniu polityki. Gościem specjalnym spotkania była Małgorzata Napieralska, żona przewodniczącego SLD, która opowiadała o życiu codziennym rodziny polityka z pierwszych stron gazet. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób.

 Konin, 15.01.2011 r.

 

Prezes

Stowarzyszenia ONA

Urszula Miłosz-Michalkiewicz

 2015
2014
2013
2012
2011
2010
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO