Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Uchwały 2009

Nr i data

w sprawie

Treść uchwały

Nr 8

z dnia 08.12.2009

harmonogramu prac związanych
z rozpoczęciem działalności Stowarzyszenia

 

Ustala się następujący harmonogram prac związanych z rozpoczęciem działalności Stowarzyszenia:

1.Zobowiązuje się Komitet Założycielski do pilnego podjęcia działań zmierzających do zarejestrowania stowarzyszenia.

2.Zobowiązuje się wybrane władze, by do czasu rejestracji stowarzyszenia rozpoczęły pracę nad przygotowaniem projektu programu na podstawie przeprowadzonej dyskusji na Zebraniu Założycielskim oraz celów przyjętych w Statucie.

3.Po uzyskaniu rejestracji zobowiązuje się władze stowarzyszenia do, uzyskania wpisu w rejestrze REGON i NIP oraz założenia konta.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Komitetowi Założycielskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr 7

z dnia 08.12.2009

o wyborze władz stowarzyszenia

§ 1.

Zgodnie ze Statutem i przyjętym Regulaminem Wyborów przeprowadzono tajne wybory na poszczególne funkcje we władzach stowarzyszenia:

§ 2.

Wybrano władze stowarzyszenia w składzie:

 

1.       Prezes Stowarzyszenia –   Urszula Miłosz-Michalkiewicz

2.       Wiceprezes Stowarzyszenia –   Elżbieta Adamska-Kranz

3.       Sekretarz –                        Joanna Kujawa

4.       Skarbnik –                          Bożena Pięciak

5.       Członkowie Zarządu –           Elżbieta Rutkowska,
                                             Iwona Mestrovic-Janiak, 
                                             Monika Kosińska.

Komisja Rewizyjna:         

Genowefa Grzesik,
Aleksandra Majkowska,
Anna Wróbel.

§ 3.

Wybrane władze obejmą swoje funkcje w dniu zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sadowym.

§ 4.

Załącznikiem do Uchwały jest 5 protokołów komisji mandatowo-skrutacyjnej.

 

Nr 6

z dnia 08.12.2009

wyboru komisji dla przeprowadzenia wyborów organów stowarzyszenia

 

 

Na podstawie Regulaminu Wyborów, na czas przeprowadzenia wyborów powołuje się komisje:

1.       Mandatowo-Skrutacyjną, której zadaniem jest stwierdzenie prawomocności obrad, przyjmowanie z sali kandydatur na poszczególne funkcje w stowarzyszeniu i przeprowadzenie tajnych wyborów. Skład komisji ustala się na 2 osoby.
Do Komisji wybrano: Genowefę Grzesik i Renatę Tomczak.

W przypadku kandydowania jednej z tych osób do organów stowarzyszenia, do komisji wybrano Monikę Kosińską.

2.       Uchwał i wniosków, której zadaniem jest zebranie wniosków z dyskusji oraz przygotowanie uchwał. Skład komisji ustala się na 2 osoby.
Do Komisji wybrano: Urszulę Miłosz-Michalkiewicz i Joannę Kujawę.

 

Nr 5

z dnia 08.12.2009

zatwierdzenia Regulaminu Wyborów

 

 

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta – Nowoczesna –Aktywna, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Wyborów w Stowarzyszeniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr 4

z dnia 08.12.2009

ustalenia liczebności organów stowarzyszenia

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta – Nowoczesna –Aktywna, uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się liczebność organów statutowych:

1.       Zarząd Stowarzyszenia na -7 osób - Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i 3 członków,

2.       Komisja Rewizyjna                   - 3 osoby -Przewodnicząca i 2 członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr 4

z dnia 08.12.2009

wyboru Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia

 

 

Na podstawie art.9. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855), uchwala się co następuje:

§ 1.

 

Wybiera się Komitet Założycielski Stowarzyszenia ONA Otwarta – Nowoczesna –Aktywna, z siedziba w Koninie, w składzie:

Elżbieta Streker-Dembińska

Monika Kosińska

Renata, Monika Tomczak

Iwona,Halina Mestrovic-Janiak

Agnieszka Niekochańska

§ 2.

Upoważnia się Komitet Założycielski do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do rejestracji stowarzyszenia przez właściwy sąd rejonowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr 2

z dnia 08.12.2009

uchwalenia statutu Stowarzyszenia

 

 

Na podstawie art.9. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855), uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Stowarzyszenia ONA Otwarta – Nowoczesna –Aktywna, z siedzibą w Koninie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr 1

z dnia 08.12.2009

powołania Stowarzyszenia ONA Otwarta – Nowoczesna –Aktywna

Na podstawie art.9. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855), uchwala się co następuje:

§ 1.

Powołuje się stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie ONA Otwarta – Nowoczesna –Aktywna, z siedzibą w Koninie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwały 2016
Uchwały 2015
Uchwały 2014
Uchwały 2013
Uchwały 2012
Uchwały 2011
Uchwały 2010
Uchwały 2009
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO