Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Uchwały 2011

Nr i data
w sprawie
Treść uchwały
Nr 6
z dnia
10 marca 2011
Przyjęcia planu finansowego stowarzyszenia na rok 2011
Na podstawie art.19. ust 5 Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna przyjmuje plan finansowy na rok 2011.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna.
Nr 5
z dnia
10 marca 2011
przyjęcia kierunków działalności stowarzyszenia na rok 2011
 
 
Na podstawie art.19. ust 5 Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zatwierdza przedstawione kierunki działania i plan pracy na rok 2011.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna.
 
Nr 4
z dnia
10 marca 2011
udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2010
 
 
Na podstawie art.19. ust 2 Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna rozpatrzyło wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
§ 2.
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna pozytywnie ocenia działalność Zarządu i udziela mu absolutorium.
 
Nr 3
z dnia
10 marca 2011
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2010
 
 
Na podstawie art.19. ust. 1 i 6 Statut Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna), uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zatwierdza przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2010.
 
Nr 2
z dnia
10 marca 2011
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010
Na podstawie art.19. ust. 1 i 6 Statut Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna), uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zapoznało się ze sprawozdaniem finansowym stowarzyszenia obejmującym bilans, rachunek wyników, i informację dodatkową.
1. Na przychody w wysokości 880 zł złożyły się składki członkowskie w wysokości 180 PLN i darowizny w wysokości 700 PLN.
2. Na koszty w wysokości 415,33 PLN złożyły się wydatki związane z utrzymaniem pomieszczenia 400 PLN i opłaty bankowe 15,33 PLN.
3. Wynik z działalności wynosi 464,67 PLN
§ 2
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe.
Nr 1
z dnia
10 marca 2011
ustalenia wysokości i zasad zbierania składek członkowskich
Na podstawie art.19. ST.1 i 6 Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna, uchwala się co następuje:
                                    § 1                                  
Ustala się składkę dla członków stowarzyszenia w wysokości 5 zł miesięcznie do 10 dnia miesiąca, za który jest należna.
§ 2
Dopuszcza się dokonywanie wpłat kwartalnie, półrocznie i rocznie.
1. Składkę kwartalną w wysokości 15 zł należy wpłacić do 10 dnia pierwszego miesiąca kwartału, za który jest dokonywana.
2. Składkę półroczną w wysokości 30 zł należy wpłacić do 10 dnia pierwszego miesiąca każdego półrocza, za które jest dokonywana.
3. Składkę roczną w wysokości 60 zł należy wpłacić do 10 dnia pierwszego miesiąca roku.
§ 3
Składkę należy wpłacić Skarbnikowi Stowarzyszenia lub na konto bankowe stowarzyszenia o numerze 02 1090 1199 0000 0001 1425 7822 Bank BZ WBK.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna.
 Uchwały 2016
Uchwały 2015
Uchwały 2014
Uchwały 2013
Uchwały 2012
Uchwały 2011
Uchwały 2010
Uchwały 2009
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO