Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Uchwały 2012

Nr i data

w sprawie

Treść uchwały

Nr 4
z dnia
19 stycznia 2012

przyjęcia kierunków działalności stowarzyszenia na rok 2012

 

 

Na podstawie art.19. ust 5 Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zatwierdza przedstawione kierunki działania i plan pracy na rok 2012.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna.

 

Nr 3
z dnia
19 stycznia 2012

udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2011

 

 

Na podstawie art.19. ust 2 Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna rozpatrzyło wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 2.

Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna pozytywnie ocenia działalność Zarządu i udziela mu absolutorium za rok 2011.

 

Nr 2
z dnia
19 stycznia 2012

zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2011

 

 

Na podstawie art.19. ust. 1 i 6 Statut Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna), uchwala się, co następuje:

Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zatwierdza przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2011, stanowiące załącznik do uchwały.

 

Nr 1
z dnia
19 stycznia 2012

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011

Na podstawie art.19. ust. 1 i 6 Statut Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna), uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zapoznało się ze sprawozdaniem finansowym stowarzyszenia obejmującym bilans, rachunek wyników, i informację dodatkową.

1. Na przychody w wysokości 1995,00 zł złożyły się składki członkowskie w wysokości 1035,00 zł i darowizny w wysokości 960,00 zł..

2. Na koszty w wysokości 2238,80 zł złożyły się wydatki związane z utrzymaniem pomieszczenia 660 zł i opłaty bankowe 174,90 zł, koszty korespondencji 175,84 zł i materiały przeznaczone na działalność statutową 1228,06 zł.

3. Rok 2011 zamknął się stratą w wysokości 243,80 zł, którą należy pokryć z Funduszu statutowego.

§ 2

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacją dodatkową.Uchwały 2016
Uchwały 2015
Uchwały 2014
Uchwały 2013
Uchwały 2012
Uchwały 2011
Uchwały 2010
Uchwały 2009
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO