Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Uchwały 2013

Nr i data
w sprawie
Treść uchwały
Nr 7
z dnia
20 lutego 2013 r.
przyjęcia kierunków działalności stowarzyszenia na rok 2013
 
 
Na podstawie par. 19. ust 5 Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zatwierdza przedstawione kierunki działania i plan pracy na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna.
 
Nr 6
z dnia
20 lutego 2013 r.
o wyborze władz stowarzyszenia
 
§ 1.
Zgodnie ze Statutem i przyjętym Regulaminem Wyborów przeprowadzono tajne wybory na poszczególne funkcje we władzach stowarzyszenia:
§ 2.
Wybrano pięcioosobowy Zarząd Stowarzyszenia ONA w składzie:
1. Prezes Stowarzyszenia –               Elżbieta Streker-Dembińska
2. Wiceprezes Stowarzyszenia –     Agnieszka Niekochańska
3. Sekretarz – Sylwia Frankowska
4. Skarbnik – Aneta Modrzyńska
5. Członek Zarządu – Monika Kosińska.
§ 3
Wybrano trzyosobową Komisję Rewizyjną w składzie:
1.    Przewodnicząca -Genowefa Grzesik,
2.    Wiceprzewodnicząca – Alicja Budna
3.    Sekretarz-Bożena Pyzdrowska
§ 3.
Załącznikiem do Uchwały jest 5 protokołów komisji mandatowo-skrutacyjnej.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Nr 5
z dnia
20 lutego 2013 r.
ustalenia liczebności organów stowarzyszenia.
Na podstawie Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta – Nowoczesna –Aktywna, uchwala się co następuje:
§ 1.
Ustala się liczebność organów statutowych:
1.       Zarząd Stowarzyszenia na -5 osób –  Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i członek,
2.       Komisja Rewizyjna                   - 3 osoby –Przewodnicząca, Wiceprzewodnicząca, Sekretarz.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
a
Nr 4
z dnia
20 lutego 2013 r.
zatwierdzenia Regulaminu Wyborów
Na podstawie Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta – Nowoczesna –Aktywna, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się Regulamin Wyborów w Stowarzyszeniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Nr 2
z dnia
20 lutego 2013 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012
Na podstawie par.19. ust. 1 i 6 Statut Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna), uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zapoznało się ze sprawozdaniem finansowym stowarzyszenia obejmującym bilans, rachunek wyników, i informację dodatkową.
  1. Na przychody w wysokości 580 zł złożyły się składki członkowskie w wysokości 580 PLN.
  2. Na koszty w wysokości 434,21 PLN złożyły się wydatki związane z utrzymaniem pomieszczenia 120 PLN , wydatki na cele statutowe w wysokości 111,33 PLN i opłaty bankowe 202,88 PLN.
  3. Wynik z działalności wynosi  145,79 PLN
§ 2
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe.
§ 3.
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna  udziela Zarządowi mu absolutorium za rok 2012.
 
Nr 1
z dnia
20 lutego 2013 r.
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2012
 
Na podstawie par.19. ust. 1 i 6 Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna), uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zatwierdza przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2012.


Uchwały 2016
Uchwały 2015
Uchwały 2014
Uchwały 2013
Uchwały 2012
Uchwały 2011
Uchwały 2010
Uchwały 2009
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO