Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Uchwały 2014

Nr i data
w sprawie
Treść uchwały
Nr 6
z dnia
24 lutego 2014
przyjęcia kierunków działalności stowarzyszenia na rok 2014
 
 
Na podstawie par. 19. ust 5 Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zatwierdza przedstawione kierunki działania i plan pracy na rok 2014 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna.
Nr 5
z dnia
24 lutego 2014 r.
przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2013
Na podstawie art.19. ust. 1 i 6 Statut Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna, uchwala się co następuje:
§ 1.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym stowarzyszenia obejmującym bilans, rachunek wyników, i informację dodatkową oraz po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, uchwala co następuje:
kwotę 41,63 zł stanowiącą dodatni wynik finansowy Stowarzyszenia za rok 2013 przeznaczyć na zwiększenie Funduszu Statutowego Stowarzyszenia.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna.
Nr 4
z dnia
24 lutego 2014 r.
o dokooptowaniu Sekretarza i Członka Zarzadu
Na podstawie § 17 ust.6. Statutu Stowarzyszenia
§ 1.
W związku ze złożonymi rezygnacjami:
1.       Sylwii Frankowskiej       z funkcji Sekretarza Stowarzyszenia 
2.       Moniki Kosińskiej           z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia
do składu Zarządu Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna dokooptowano na te funkcje następujące osoby:
1.       Renata Tomczak                              Sekretarz
2.       Izydora Smakulska                         Członek Zarządu
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nr 3
z dnia
24 lutego 2014 r.
udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2013
 
 
Na podstawie par.19. ust 2 Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna rozpatrzyło wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
§ 2.
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna pozytywnie ocenia działalność Zarządu i udziela mu absolutorium za rok 2013.
Nr 2
z dnia
24 lutego 2014 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013
Na podstawie art.19. ust. 1 i 6 Statut Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna), uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zapoznało się ze sprawozdaniem finansowym stowarzyszenia obejmującym bilans, rachunek wyników, i informację dodatkową.
1.       Na przychody łącznej wysokości 7 898,66 zł złożyły się : składki członkowskie w wysokości 1 485,00 zł, darowizny członków stowarzyszenia w wysokości 540 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu Koniński Szlak Kobiet w wysokości 5873,66 zł.
2.       Na koszty w wysokości 7 857,03 zł złożyły się koszty realizacji zadań statutowych 7 255,03 zł, w tym koszt związany z realizacją projektu 6 302,66, pozostałe koszty działalności statutowej 952,37zł związane m.in. z utrzymaniem strony internetowej,  medale i dyplomy, ulotki ONA. Na koszty administracyjne złożyły się zakup pieczątek 206 zł, opłaty bankowe i pocztowe 396 zł. 
3.       Wynik z działalności za rok 2013 wynosi  41,63 zł przeznacza się na zwiększenie Funduszu Statutowego Stowarzyszenia.
§ 2
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe.
Nr 1
z dnia
24 lutego 2014 r.
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2013
Na podstawie par.19. ust. 1 i 6 Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna, uchwala się, co następuje:
 
Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zatwierdza przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2013.


Uchwały 2016
Uchwały 2015
Uchwały 2014
Uchwały 2013
Uchwały 2012
Uchwały 2011
Uchwały 2010
Uchwały 2009
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO