Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
2014

 
SPRAWOZDANIE
z działalności
Stowarzyszenia ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna
za rok 2014
 
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu – Nowe miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 12 marca 2010 wpisał Stowarzyszenie ONA – Otwarta-Nowoczesna Aktywna do KRS pod numerem: 0000351176.
Stowarzyszenie ma siedzibę w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1 i 3
Stowarzyszenie liczyło na koniec 2014 roku 27 członkiń (wykaz w załączeniu).
W roku sprawozdawczym organy stowarzyszenia pracowały w następującym składzie:
 
Zarząd Stowarzyszenia w okresie od 01.01.2014 do 24.02.2014
Prezes Stowarzyszenia                          Elżbieta Streker-Dembińska
Wiceprezes Stowarzyszenia                    Agnieszka Niekochańska
Sekretarz                                            Sylwia Frankowska
Skarbnik                                              Aneta Modrzyńska
Członek Zarządu                                    Monika Kosińska
Zarząd Stowarzyszenia w okresie od 24.02.2014 do 31.12.2014
Prezes Stowarzyszenia                          Elżbieta Streker-Dembińska
Wiceprezes Stowarzyszenia                    Agnieszka Niekochańska
Sekretarz                                            Renata Tomczak
Skarbnik                                              Aneta Modrzyńska
Członek Zarządu                                    Izydora Smakulska
 
Komisja Rewizyjna:                               
Przewodnicząca                                      Genowefa Grzesik,
Wiceprzewodnicząca                                Alicja Budna                     
Sekretarz                                               Bożena Pyzdrowska
 
 
ZEBRANIA STATUTOWE
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna odbyło się 24 lutego 2014 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
ul. Okólna 47a
Ze sprawozdaniem merytorycznym za rok 2013 członkinie miały możliwość zapoznać się po jego opublikowaniu na stronie internetowej www.onakonin.pl. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zawierające: bilans, rachunek wyników i informację dodatkową.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z badania dokumentów źródłowych oraz bilansu i rachunku wyników. Komisja stwierdziła, że dokumentacja prowadzona jest rzetelnie, a wydatki zostały poniesione celowo.
Komisja złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna.
Jednogłośnie zostały przegłosowane Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków: nr 1/2014 o przyjęciu sprawozdania z działalności merytorycznej, nr 2/2014 o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2013 r., nr 3 /2014 w sprawie udzielenia absolutorium. Przyjęto również Uchwałę nr 5/2014 w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2013 na zwiększenie Funduszu Statutowego Stowarzyszenia.
W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji członka Zarządu przez Monikę Kosińską oraz z funkcji Sekretarza przez Sylwię Frankowską, do składu Zarządu dokooptowano zgodnie z § 17 ust. 6 Stowarzyszenia następujące osoby: Renatę Tomczak na funkcję Sekretarza Stowarzyszenia
i Izydorę Smakulską na funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia. Podjęto w tej sprawie Uchwałę nr 4/2014 o dokooptowaniu Sekretarza i Członka Zarządu.
Na zakończenie przyjęto jednogłośnie Uchwałę nr 6/2014 Walnego Zebrania Stowarzyszenia ONA – Otwarta-Nowoczesna-Aktywna w sprawie przyjęcia planu pracy na 2014 rok.
ZEBRANIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 programowych zebrań Zarządu.
03.02.2014       
O planach na 2014 rok dyskutowałyśmy na spotkaniu członkiń stowarzyszenia w kawiarni CKiSz przy ul. Okólnej. Przyjęty został program udziału w projekcie Konin Miasto Kobiet 2014. Przystąpiliśmy do niego pod hasłem Babka w dobrej formie. Sylwia Frankowska przedstawiła projekt "Opowiedz mi o swoim mieście", który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w 2014r.Wypełniałyśmy ankietę, która pomogła nam szczegółowo określić cele strategiczne i szczegółowe stowarzyszenia. Na zakończenie omawiając sprawy organizacyjne członkinie stowarzyszenia podjęły decyzję w związku z rezygnacją koleżanek z funkcji Sekretarza i Członka w Zarządzie Stowarzyszenia. (Uchwały Zarządu nr 1,2,/2014) W związku z nieopłacaniem składek członkowskich Zarząd podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków na podstawie par. 14 Statutu osób, które nie uregulowały składek za okres ostatnich 2 lat (Uchwała nr 3/2014). Omówiono przygotowanie Zebrania sprawozdawczego podsumowującego rok 2013 i wyznaczono jego termin na 24 lutego 2014 r.
31.03.2014
Zebranie Zarządu zostało poświęcone naszemu udziałowi w II Konińskim Kongresie Kobiet, którego termin wyznaczono na 12.04.2014 w auli PWSZ w Koninie. Stowarzyszenie ONA postanowiło zaprezentować w holu PWSZ wystawę „Koniński Szlak Kobiet” oraz prace rękodzielnicze Izydory Smakulskiej. Elżbieta Streker-Dembińska była współprowadzącą panel dyskusyjny „Gospodarka, a kobieta”.
19.05.2014r.
Zarząd omawiał sprawy związane z realizacją projektu „Opowiedz mi o moim mieście” Jego liderka Sylwia Frankowska wskazała na kluczowe sprawy organizacyjne związane z zakupem sprzętu nagrywającego (2 profesjonalne dyktafony) oraz naborem przeszkoleniem i zorganizowaniem pracy dużej grupy wolontariuszy. Po rozpatrzeniu kandydatur zgłoszonych przez współpracujące z nami organizacje oraz rozpatrzeniem wniosku członkiń Zarządu, aby tym razem również nagrodzić mamy-społeczniczki, organizatorki pomocy i wsparcia dla innych, podjęto Uchwałę nr 4/2014 o przyznaniu tytułu Mamy na Medal. Uroczyste spotkanie zostało zaplanowane na 28 maja 2014 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na ul. Okólnej. Główną organizatorką i koordynatorką działań została Mirosława Wieczorkiewicz, która zapewniła część artystyczną z udziałem młodzieży. Zakupem medali i upominków zajęły się Renata Tomczak i Aneta Modrzyńska. Kolejnym omawianym przedsięwzięciem były Dni Konina. Do przygotowania stoiska prezentującego Stowarzyszenie i słodkie wypieki jego członkiń przed konińskim Amfiteatrem w dniu 21.06.2014 r. zgłosiły się: Anna Lewandowska, Monika Budna, Agnieszka Nędzka, Beata Jagieła, Beata Twardowska. Działanie to koordynowała Izydora Smakulska. Nowością na stoisku była fotomakieta, postać kobiety z Konińskiego Szlaku Kobiet, z którą można było wykonać własną fotografię. Na zebraniu Zarządu podjęto Uchwałę nr 5/2014 o przyjęciu nowych członkiń.
07.07.2014r.
Zebranie Zarządu odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej na ul. Dworcowej i było poświęcone podsumowaniu pracy Stowarzyszenia w I półroczu oraz omówieniu kolejnych przedsięwzięć,
w tym: udziałowi Stowarzyszenia w Nocy Kultury organizowanej przez CKiSz Oskard, projekcie Opowiedz mi o moim mieście oraz inicjatywach Centrum Organizacji Pozarządowych.
15.09.2015r.
Zarząd spotkał się w celu omówienia przygotowywanego projektu przez Grupę Nieformalną „Jesień ze sztalugą” dla której Stowarzyszenie ONA było Patronem.
Podjęto Uchwałę Zarządu nr 6/2014 o skreśleniu z listy członków oraz Uchwałę nr 7/2014 o przyjęciu nowych członkiń.
22.09.2014r.
Zebranie Zarządu odbyło się w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem Konkursu Mikrodotacji organizowanym przez PISOP. Nasz projekt „Jesień ze sztalugą” został zakwalifikowany do realizacji i otrzymał dotację w wysokości 5000 zł. Projekt realizowany był przez Grupę Nieformalną: Halina Strzelczyńska, Bożenna Łacińska-Urbaniak, Ewa Szczepaniak, Anna Lewandowska. Start realizacji projektu został poprzedzony konferencją prasową, która odbyła się po posiedzeniu Zarządu 22.09.2014 r.
3.11.2014r.
Zebranie Zarządu było poświęcone podsumowaniu dotychczasowych prac i omówieniu spotkań przewidzianych na grudzień. Zaplanowano: „Lepienie pierogów u Izy” - 9.12.2014r., podsumowanie realizacji projektu „Jesień ze sztalugą” - 13.12.2014 i „Opowiedz mi o moim mieście” – 29.12.2014r.
 
PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W 2014 ROKU
Marzec 2014
Konin Miasto Kobiet
W dniach 1-15 marca 2014 Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zorganizowało
w ramach projektu „Konin Miasto Kobiet” przedsięwzięcie pod wspólną nazwą Babka w dobrej formie.
01.03.2014r. - 14.03.2014r. Wydarzenie – Najdłuższa opowieść o koniniankach         Członkinie stowarzyszenia i wolontariusze zachęcali mieszkanki naszego miasta do spisywania wspomnień, ciekawych zdarzeń, zaskakujących historii, niezapomnianych przeżyć, ciekawych miejsc związanych z Koninem i jego mieszkankami. Finałem miało być spotkanie 15 marca 2014 r. o godz. 11.00 na skwerze przed Konińskim Domem Kultury i wielkie mierzenie najdłuższej historii konińskich kobiet. Tego dnia na spotkanie przyszły panie przynosząc swoje historie. Niestety fatalna pogoda, deszcz i wiatr uniemożliwiły wspólne połączenie (sklejenie) wszystkich historii w długi papierowy szal, stanowiący najdłuższą opowieść o naszym mieście i jego mieszkankach oraz komisyjne mierzenie „długości” historii. Zrobiłyśmy to 17 marca 2014 r. w pomieszczeniu, aby żadna z historii nie była narażona na zniszczenie. Tak powstała najdłuższa, mierząca 10,8m historia pisana przez koninianki. Dziękujemy wszystkim autorkom. W przyszłości zamierzamy wydać drukiem dorobek literacki Konińskiego Szlaku Kobiet, Najdłuższej historii koninianek i historii mówionych zebranych w ramach projektu Opowiedz mi o moim mieście. Wszystko zależeć będzie od naszych możliwości finansowych.
03.03.2014r. o godz. 17.00 w Kawiarni CKiS , ul. Okólna 47 miało miejsce spotkanie „Profilaktyka zdrowia w badaniach laboratoryjnych” O tym jak ważne są prawidłowo wykonane badania laboratoryjne, czego można się dowiedzieć na podstawie ich wyników o naszym zdrowiu opowiadała Elżbieta Adamska –Kranz doświadczony diagnosta laboratoryjny.
06.03.2014r. o godz. 17.00 w kawiarni CKiS, Konin, ul. Okólna 47 miało miejsce spotkanie Otwarta-Nowoczesna-Aktywna. Przy kawie i dobrej muzyce mile spędziłyśmy czas oraz uczestniczyłyśmy w prezentacjach kobiet nowoczesnych i aktywnych. O swoich pasjach opowiadały m.in. dr Elwira Jedlińska, Beata Jagieła, Szirin Osowiec, a piękne rękodzieło zaprezentowała Iza Smakulska. Zaprosiła je nasza koleżanka Mirosława Wieczorkiewicz.
08.03.2014r. o godz. 11.00 „U Izy”, odbyły się Warsztaty CIACH-CIUCH – praktyczne porady: jak dać nowe życie zapomnianym „ciuchom”. Pod okiem instruktorek uczestniczki mogły samodzielnie lub z pomocą nadać nową formę i przeznaczenie przyniesionym przez siebie ubraniom zalegającym w naszych szafach. Możliwa również wymiana „ciuchów” lub przekazanie ich dla osób potrzebujących.
Kwiecień 2014
II Koniński Kongres Kobiet
Uczestniczyłyśmy w II Konińskim Kongresie Kobiet, który odbył się 12 kwietnia 2014 r. w Auli im. A.P.Kaczmarka Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Głównym organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet, a w prace organizacyjne zaangażowały się także wiele innych organizacji i instytucji, w tym Stowarzyszenie ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna. II Koniński Kongres Kobiet był dużym wydarzeniem społeczno-kulturalnym, które swoim patronatem objęli m.in.: Wicemarszałek Sejmu RP Wanda Nowicka, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Starosta Koniński Małgorzata Waszak oraz Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki. Panelistkami były m.in.:, prof. Monika Płatek, Ewa Rumińska-Zimny, Krystyna Łybacka, Małgorzata Iwanejko, Renata Spyszkiewicz, Elżbieta Leszczyńska.
Maj 2014
Mama na Medal
W 2014 roku Mamami na Medal zostały: Ewa Dubanosow - społeczniczka, inicjatorka wielu przedsięwzięć wspomagających rodziców dzieci niepełnosprawnych, Wanda Dynia - pielęgniarka szkolna, oddana i wrażliwa opiekunka, Mariola Jach - Dyrektorka Rodzinnego Domu Dziecka, Mama dla ponad 30 wychowanków, Beata Pieczyńska aktywna zawodowo dziennikarka i reporterka, autorka bajek dla dzieci, Dorota Strzelczyńska Dyrektorka Przedszkola nr 1, pedagog i wychowawca, utalentowana i wrażliwa, pełna pomysłów i tryskająca energią inicjatorka akcji społecznych, Mirosława Wieczorkiewicz -twórcza, pełna inicjatywy, kompetentna, otwarta, wrażliwa i ciepła wychowawczyni i nauczycielka dla wielu roczników gimnazjalistów. Czlonkinie Stowarzyszenia tym tytułem uhonorowały również Elżbiete Streker-Dembińską. Uroczyste wręczenie medali i nagród odbyło się 28 maja 2014 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, uświetnił je koncert Big Bandu pod kierownictwem Szymona Wieczorkiewicza oraz występ młodzieży z Gimnazjum nr 7. Wszyscy uczestnicy zostali uraczeni wspaniałym tortem wykonanym przez Cukiernię PREUS.
Czerwiec 2014
Projekt - Akcelerator NGO
Dobiegł końca projekt PISOP, który adresowany był do organizacji pozarządowych. Projekt Akcelerator NGO realizowany był w Stowarzyszeniu ONA przez 12 miesięcy do 30.06.2014r. Do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie zaprosiło nas w 2013 roku Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Więcej o projekcie http://www.pisop.org.pl/realizowane-projekty-w-2012-r/akcelerator-ngo). Comiesięczne spotkania, warsztaty i działania wspierane przez Iwonę Haak i Włodzimierza Sosnowskiego mobilizowały nas do systematycznej pracy i wzmacniały nasze przekonanie o korzyściach jakie organizacja niesie dla naszych partnerów, otoczenia i nas samych. Bardzo dziękujemy trenerom za współpracę, a członkiniom Stowarzyszenia dziękujemy za aktywny udział w projekcie.
Maj – grudzień 2014r.
Projekt - Opowiedz mi o moim mieście
to kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie ONA Otwarta Nowoczesna Aktywna, współfinansowany przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Realizowany był od maja do listopada 2014 r. Pomysłodawczynią i koordynatorem projektu była Sylwia Frankowska
Projekt współfinansowany był ze środków samorządu województwa wielkopolskiego Całkowita wartość to 14 159,78, w tym dofinansowanie 6993,80.
Celem głównym projektu było: zaktywizowanie i zintegrowanie lokalnej społeczności wokół historii lokalnej i związanego z nią dziedzictwa kulturowego.
Założony cel główny projektu został zrealizowany poprzez zaangażowanie osób uczestniczących w projekcie w poszczególne działania – poszukiwanie świadków historii, warsztaty, spotkania i nagrania wywiadów z seniorami.
Jako cele szczegółowe projektu zostały wyznaczone następujące zadania:-rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania historią i kulturą swego regionu – uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie, często już wcześniej mieli zainteresowania historyczne, natomiast spotkania z seniorami pozwoliły im odkryć, jak wielka historia wpływała na losy jednostek, rodzin, regionu oraz doświadczyć spotkania z żywą historią, której nie ma w podręcznikach
- podniesienie poziomu wiedzy młodzieży dot. przeszłości miasta – w ramach działań projektowych młodzież wzięła udział w warsztatach dot. historii Konina w formie spaceru po Starówce prowadzonym przez przewodnika turystycznego; zasadnicza część projektu obejmowała spotkania ze świadkami historii i gromadzenie relacji dot. życia w Koninie w latach 40. I 50. - uczniowie poprzez rozmowy z seniorami poznawali przeszłość rodzinnego miasta;- wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu historii mówionej – wiedzęteoretyczną na temat historii mówionej wolontariusze przyswoili sobie podczas warsztatów (zakończonych testem); praktyczne umiejętności nabywali i doskonalili podczas spotkań i nagrań świadków historii, - budowanie więzi między pokoleniami – spotkania młodych ludzi z seniorami w celu nagrania ich wspomnień umożliwiały nawiązanie bliższych relacji. Wolontariusze i świadkowie spotykali się kilkakrotnie, często w domach seniorów, niekiedy w tych spotkaniach uczestniczyła także rodzina. Młodzież występowała jako aktywni słuchacze wspomnień, co również miło wpływ na budowanie wzajemnego zaufania i zainteresowania.- promowanie społecznego wymiaru kultury, realizację zadania, którego celem jest zaangażowanie odbiorców – odbiorcy projektu byli jednocześnie realizatorami jego działań, beneficjentami działań projektowych były osoby 60 plus – świadkowie historii, członkinie Stowarzyszenia zaangażowane w poszukiwanie świadków historii, młodzież aktywna jako wolontariusze,- odtworzenie pamięci lokalnej miasta – projekt odwoływał się do wspomnień jego mieszkańców, jego celem było zgromadzenie opowieści o zdarzeniach, ludziach, miejscach związanych z Koninem z czasów wojennych i tuż po, czyli z okresu zanim miasto zaczęło się gwałtownie rozwijać przemysłowo,- archiwizowanie świadectw przeszłości: nagrań wspomnień, archiwalnych zdjęć, dokumentów – nagrane wywiady ze świadkami historii, udostępnione przez nich zdjęcia, dokumenty zostały zarchiwizowane na płytach CD, nagrania relacji świadków zostały udostępnione na stronie Konińskiego Szlaku Kobiet.
W ramach projektu zrealizowano: dwudniowy warsztat z zakresu historii mówionej (6 godz.) i historii Konina (4 godz.) dla 15 osób – uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli – dla wolontariuszy zostały przygotowane następujące zajęcia: warsztat historii mówionej (6godz.), warsztat prowadzenia wywiadów (4 godz.), spacer po Starówce połączony z opowieścią o dawnym Koninie (3 godz); oferta zajęć została zmodyfikowana pod kątem potrzeb wolontariuszy (praca w terenie ze względu na słabą orientację uczniów w topografii Starówki, warsztat prowadzenia wywiadów, ponieważ licealiści wyrażali obawę przed nagraniami obcych osób)- spotkania wolontariuszy z 20 świadkami historii, w czasie których nagrane zostały relacje i wspomnienia dotyczące historii Konina – łącznie ok.50 spotkań - spotkania ze świadkami historii i nagrania ich wspomnień rozpoczęły się później niż przewidywano pierwotnie w projekcie. Z powodu przerwy wakacyjnej i wyjazdów tak wolontariuszy jak i seniorów nie można było umówić ze sobą obu tych grup. Spotkania i nagrania trwały od września do grudnia – w tym okresie odbyło się 25 spotkań. Z poszczególnymi świadkami odbywały się 2 – 3 spotkania realizowane przez trzyosobowy zespół wolontariuszy. Projekt jest kontynuowany od stycznia 2015 roku. - transkrypcja nagranych relacji – 20 przepisanych relacji – po konsultacjach z ekspertem z zakresu historii mówionej, ustalono, że transkrypcja nagranych relacji nie jest konieczna na tym etapie archiwizowania materiałów audio, natomiast jest bardzo czasochłonna. Zrezygnowano z tego działania. - strona internetowa, na której zostaną udostępnione zebrane relacje oraz zdjęcia i materiały archiwalne – zebrane materiały nagraniowe zostały opublikowane na stronie www.koninskiszlakkobiet.pl - spotkanie podsumowujące projekt dla 60 osób – spotkanie odbyło się 29 grudnia 2014r. w CKiS w mniejszym gronie, nie dotarli wszyscy świadkowie historii ani wolontariusze. Projekt „Opowiedz mi o moim mieście” umożliwił integrację międzypokoleniową poprzez udział w projekcie dwóch grup odbiorców – seniorów jako świadków historii i młodzieży ponadgimnazjalnej jako wolontariuszy spisujących relacje świadków; wartością projektu było nawiązanie bliższych relacji między tymi dwiema grupami, młodzi ludzie mieli możliwość spojrzenia z zupełne nowej perspektywy na osoby w wieku ich dziadków, którzy byli uczestnikami ważnych wydarzeń historycznych, seniorzy często po raz pierwszy mieli okazję podzielenia się z kimś opowieściami o swojej przeszłości. Trzeba podkreślić, że tak jedna jak i druga strona bardzo chętnie umawiała się na kolejne spotkania. Spotkania młodzieży ze świadkami historii oprócz realizacji celów projektowych umożliwiło im również realizację własnych celów oraz inspirowało do własnych poszukiwań i odkryć – uczniowie II LO działający w kole historycznym umówili się z seniorami, z którymi przeprowadzali wywiady, na osobne spotkania dotyczące okresu okupacji.  Udział w projekcie był doskonałą okazją do kształtowania umiejętności komunikacyjnych uczestników projektu, wolontariusze nie tylko musieli opanować technikę wywiadu pogłębionego, ale także wykazać się otwartością na rozmówcę i umiejętnością aktywnego słuchania. Praca wolontariuszy opierała się na pracy zespołowej, uczniowie sami łączyli się w trzyosobowe zespoły, natomiast efektywność ich działań zależała od umiejętności współdziałania, odpowiedzialności, delegowania zadań. W ramach projektu „Opowiedz mi o moim mieście” zrealizowano następujące wydarzenia: 3 zajęcia warsztatowe dla wolontariuszy – warsztat historii mówionej (6 godzin, prowadzenie dr Karolina Marcinkowska), warsztat prowadzenia wywiadu (4 godziny, prowadzenie Beata Pieczyńska), spacer po Starówce i opowieść o dawnym Koninie (3 godziny, prowadzenie Andrzej Łącki), spotkania i nagrania relacji świadków historii – 18 wolontariuszy ( 6 zespołów), 20 świadków historii, liczba odbytych spotkań:25 (czas trwania jednego spotkania – średnio 2 godziny), spotkanie poprojektowe – 25 osób. Dla potrzeb projektu zakupiono 2 dyktafony. Efektem spotkań ze świadkami historii było zgromadzenie ponad 40 godzin nagrań wspomnień i relacji dot. życia w Koninie w latach 40. I 50. Nagrania umieszczane są na stronie www.koninskiszlakkobiet.pl i archiwizowane na płytach CD. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu w załączeniu.
Wrzesień-listopad 2014
Jesień ze sztalugą
Projekt realizowany był w ramach Programu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. Grupa Nieformalna ONART podjęła działania związane z naborem chętnych po opublikowaniu przez organizatora wyników wyboru projektu na stronie internetowej PISOP. 22 września 2014r. informacja o projekcie i naborze chętnych została przekazana na konferencji prasowej zorganizowanej w COP, dzięki czemu została przekazana przez portal www.konin.naszemiasto.pl, a wywiady z inicjatorkami projektu nadało radio ZetGold w Koninie. Informacja o możliwości uczestniczenia w Projekcie ukazała się na stronie Patrona www.onakonin.pl. Celem projektu była indywidualna i zbiorowa aktywizacja artystyczna i społeczna 10 mieszkanek Konina w wieku 55+ w okresie 2 miesięcy. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami. Ukończyło go 10 uczestniczek w okresie 2 miesięcy. Osiągnięcie celów szczegółowych takich jak zwiększenie poczucia własnej wartości, poprawienie umiejętności radzenia sobie z problemami i wyrażaniem emocji zostało potwierdzone w przeprowadzonych badaniach. W dniu rozpoczęcia Projektu jego uczestniczki dla własnego użytku wypełniły ankietę przygotowaną przez lekarza psychiatrę. Mogły indywidualnie omówić i skonsultować jej wyniki. Po zrealizowaniu całego cyklu zajęć ponownie wypełniły tę samą ankietę i porównały wyniki. W opinii uczestniczek i prowadzącej te zajęcia zaobserwowano poprawę samooceny i radzenia sobie z problemami w wyniku zajęć rozwijających artystyczne zainteresowania. Potwierdzeniem osiągnięcia pozostałych celów szczegółowych tj. zdobycia podstawowej wiedzy i poznania wybranych technik rysunku i malarstwa oraz uświadomienia i rozwinięcia umiejętności z dziedziny malarstwa są samodzielnie wykonane prace prezentowane na wystawie. Udział w realizacji Projektu rozwinął również umiejętności działania w zespole i przyczynił się do nawiązanie nowych relacji. Dodatkowym efektem jest kontynuowanie spotkań malarskich już po zakończeniu projektu oraz wspólne odwiedzanie placówek kultury i prezentowanych tam wystaw. Osiągnięto wszystkie zakładane cele projektu. W czasie realizacji zwracano uwagę na zbyt krótki okres jego trwania i wynikającą z tego zbyt małą liczbę godzin zajęć praktycznych. W Projekcie uczestniczyło: 6 wolontariuszy, 1 instruktor, 14 uczestników. Odbiorcami Projektu były kobiety w wieku 55+ poszukujące możliwości odnalezienia się w nowej sytuacji życiowej oraz zorganizowania czasu wolnego według własnych potrzeb i zainteresowań. Do Projektu zgłosiło się 14 chętnych pań, które wypełniły Karty Zgłoszenia znajdujące się w dokumentacji Projektu. Przeprowadzone zostały rozmowy z kandydatkami, w których szczególną uwagę zwracano na motywację udziału w projekcie. Uczestniczki najczęściej wskazywały chęć poznania samej siebie i swoich predyspozycji artystycznych, możliwość nawiązania nowych znajomości czy chęć miłego i pożytecznego spędzenia czasu. Lider Projektu uzgodniła z uczestniczkami i wolontariuszkami Harmonogram zajęć, które zaczęły się 29 września, a zakończyły 24 listopada 2014 r. Zespół podzielono na dwie grupy zgodnie z ich deklaracją udziału w zajęciach praktycznych: grupa 1 (7,14 i 20 października), grupa 2 (8,15 i 21 października). Uczestniczki wspólnie brały udział w wykładach z psychologii (29 września i 21 października 2014) i wykładzie z podstaw malarstwa (6 października 2014). Wszystkie wzięły również udział w wystawie prac w Centrum Kultury i Sztuki w dniu 14 listopada i zaprezentowały gościom efekt swojej pracy. Uczestnicy i organizatorzy otrzymali okolicznościowe podziękowania. Wystawa została przeniesiona i wyeksponowana przez 3 dni w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. 24 listopada odbyło się w COP spotkanie podsumowujące z poczęstunkiem. Uczestniczki zgłosiły chęć udziału w kolejnych edycjach warsztatów malarskich aby poznawać i realizować nowe techniki. Wyrażano również oczekiwanie, aby zwiększyć liczbę zajęć praktycznych i przewidzieć również prace w plenerze. Ostatecznie Projekt z sukcesem zakończyło 10 kobiet, które otrzymały specjalnie przygotowane dyplomy-podziękowania. Największym sukcesem jest zaktywizowanie grupy kobiet wokół odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań. Wyjście z domu, nawiązanie nowych relacji z otoczeniem, a przede wszystkim znalezienie w sobie twórczego potencjału i nowych możliwości. Wspólne zainteresowania przyczyniły się do zawiązania trwalszych znajomości. Przygotowanie wystawy, możliwość pokazania swoich prac rodzinie, znajomym i publiczności przyniosły zadowolenie i chęć kontynuowania działalności. W oczekiwaniu na nowy projekt uczestniczki spotykają się towarzysko, wspólnie zwiedzają wystawy, uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez konińskie placówki kultury. Wigilijne spotkanie uczestniczek projektu 13.12.2014r. zainicjowało przygotowanie nowego projektu „Wiosna ze sztalugą” przewidzianego do realizacji w kolejnym roku.
Całkowity koszt projektu 6876,09 zł  z czego 5000 otrzymaliśmy jako dofinansowaniu z samorządu Województwa Wielkopolskiego. Ze środków tych poza materiałami malarskimi zakupiono 10 sztalug z tego– 5 sztuk wystawienniczych. Sztalugi pozostają do dyspozycji Patrona –Stowarzyszenia ONA. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji projektu w załączeniu.
STRONA INTERNETOWA
 www.koninskiszlakkobiet Grafiki zaprojektowała Aleksandra Midor. Na stronie znajdują się materiały będące efektem realizacji dwóch projektów: Koniński Szlak Kobiet i Opowiedz mi o moim mieście. Biogramy kobiet, którym dedykowałyśmy nasz projekt, a wkrótce znajdą się na niej również historie kobiet pisane współcześnie przez mieszkanki Konina. Mamy nadzieję, że losy kobiet, związanych z naszym miastem, ciekawe opowieści, w których znajdziemy wspomnienia naszych dziadków i rodziców dadzą impuls do przeglądania własnych albumów, zadawania pytań i opowiadania osobistych historii. Na stronie znajdują się również historie mówione zebrane i opracowane przez wolontariuszy projektu Opowiedz mi o moim mieście.
 
www.onakonin.pl  strona stowarzyszenia prowadzona jest na bieżąco.


Zarząd Stowarzyszenia

Konin, luty 2015r.


2015
2014
2013
2012
2011
2010
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO