Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Uchwały 2015

Nr i data

w sprawie

Treść uchwały

Nr 6

z dnia

7 marca 2015

o dokooptowaniu Prezesa Zarządu

Na podstawie § 17 ust.6. Statutu Stowarzyszenia, w związku ze złożonymi rezygnacją przez Prezesa Stowarzyszenia Elżbietę Streker-Dembińską

do składu Zarządu Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna dokooptowano

na  funkcję Prezesa  Mirosławę Wieczorkiewicz.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr 5

z dnia

7 marca 2015

 

 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2014

 

Na podstawie art.19. ust 2 Statutu Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna rozpatrzyło wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 2.

Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna pozytywnie ocenia działalność Zarządu i udziela mu absolutorium za rok 2014.

 

Nr 4

z dnia

7 marca 2015

 

 

w sprawie: przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2013

 

 

Na podstawie art.19. ust. 1 i 6 Statut Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna).

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym stowarzyszenia obejmującym bilans, rachunek wyników, i informację dodatkową oraz po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,  uchwala co następuje:

kwotę 41,63 zł stanowiącą dodatni wynik finansowy Stowarzyszenia za rok 2013 przeznaczyć na zwiększenie Funduszu Statutowego Stowarzyszenia.

Nr 3

z dnia

7 marca 2015

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014

 

 

Na podstawie art.19. ust. 1 i 6 Statut Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna), uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zapoznało się ze sprawozdaniem finansowym stowarzyszenia obejmującym bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową.

1.       Na przychody łącznej wysokości  14 963,88 zł złożyły się: składki członkowskie 1 215,00 zł, darowizny  1 755,08 zł, dotacje samorządu województwa wielkopolskiego na realizację projektów 11 993,80

2.       Na koszty w łącznej wysokości 14 930,10  złożyły się:

·         koszty podstawowej działalności operacyjnej  2204,23, z czego: zużycie materiałów- papier do spisu historii koninianek, tabliczki, medale, etui, książki, ramki, folia z nadrukiem, plansze, pieczątki - 710,71 zł opłaty bankowe i pocztowe- 547,79, opłata za domenę i hosting www.onakonin.pl 395,91

·         pozostałe zakupy na spotkania „Kobieta z pasją”, „Mama na medal” i podsumowanie projektu NGO - 549,82

·         pozostałe koszty poniesione w ramach realizacji Projektów –         12.725,87, z czego:  „Opowiedz mi o moim mieście” -7 709,78 zł,  „Jesień ze sztalugą” -             5 016,09  

3.       Rok 2014 zamknął się dodatnim wynikiem w wysokości  33,78

§ 2

Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe.

 

Nr 2

z dnia

7 marca 2015

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2014

 

 

Na podstawie art.19. ust. 1 i 6 Statut Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna), uchwala się, co następuje:

Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna zatwierdza przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2014.

 

Nr 1

z dnia

7 marca 2015

 

 

w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna

 

 

§1

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, ze zm.) i ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, dalej zwaną ustawą zmieniającą (Dz. U. z 21 sierpnia 2014 r., poz. 1100) i spełnienia przez Stowarzyszenie ONA  wymogów kategorii jednostek mikro oraz możliwości uproszczenia rachunkowości dla tych jednostek, wprowadza się: ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIA  ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna

stanowiące załącznik nr 1

§2

Przepisy rachunkowości zmienione ustawą zmieniającą, obowiązujące od 5 września 2014r., mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2014.

 §3

 Stowarzyszenie ONA za rok obrotowy 2014 sporządzi sprawozdanie finansowe jak dla jednostek mikro.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje :

 a) w zakresie wprowadzenia ZASAD RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIA ONA  od 1 stycznia 2015 r.

b) zmienione przepisy ustawy zmieniającej obowiązują od 5 września 2014 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2014.

 Uchwały 2016
Uchwały 2015
Uchwały 2014
Uchwały 2013
Uchwały 2012
Uchwały 2011
Uchwały 2010
Uchwały 2009
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO