Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Razem w XXI wiek - z historią ku przyszłości

Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiegi
  
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego


Projekt Razem w XXI wiek - z historią ku przyszłości jest odpowiedzią na niski poziom zaangażowania społeczności konińskiej w kulturę. Początek XXI wieku stawia nowe wyzwania przed kolejnym pokoleniem koninian.

Od zawsze wiadomo, że przyszłość należy budować w poczuciu więzi kulturowych i społecznych opierając się o dorobek i wiedzę o latach minionych. „Ważnym czynnikiem kapitału społecznego jest przynależność do danej społeczności, która stanowi dla jednostek szczególną wartość. I choć sama wartość przynależności, bez dostrzegania korzyści płynących z bycia członkiem społeczności, wystarcza jedynie do – charakterystycznych dla Polski – doraźnych mobilizacji, na ogół w obliczu kryzysu, to jest ona niezbędnym warunkiem uruchamiania zasobów społecznych. Podzielana atrakcyjna tożsamość społeczna i kulturowa pobudza solidarność między ludźmi, a także między różnymi mikrospołecznościami, zaś jej brak powoduje rezygnację ze współpracy na rzecz „grodzenia”, „segregacji” i „prywatyzacji”. Z poczucia przynależności wyrasta też poczucie współodpowiedzialności za wspólne zasoby i dobra publiczne, jego brak prowadzi zaś do obojętności oraz rozluźniania kontroli społecznej. Z takiego punktu widzenia niezwykle istotne jest partycypowanie we wspólnym dziedzictwie kulturowym, jego ochrona i udostępnianie.”  (cyt.ze Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego).

Konin jest miastem, którego rozwój przemysłowy i urbanistyczny zapoczątkowany w latach 50-tych spowodował napływ ludności z różnych części kraju. Nowi mieszkańcy nie znając dziejów lokalnych nie mogą odwołać się do rodzinnych losów splatających się z historią miejsca. Wielu koninian nie interesuje się dziedzictwem kulturowym, bo nie ma poczucia zakorzenienia i nie identyfikuje się silnie z miejscem zamieszkania. Z kolei „..młodzież jest zanurzona w medialnym świecie, ale tam również nie ma miejsca ciekawe przedstawienie dziejów regionu, dominują podręcznikowe opisy i hasła z Wikipedii. Drugim istotnym zjawiskiem jest zanikanie pamięci o dawnym Koninie. W odróżnieniu od innych miast, które powracają do kultywowania tradycji, dawnych zwyczajów, lokalnych potraw, itd., Konin nie ma się do czego odwołać, bo wspomnienia większości jego mieszkańców sięgają najdalej lat 60., 70. XX w. Zmniejsza się liczba rodowitych koninian, seniorzy odchodzą, a pokolenia ich dzieci i wnuków są coraz bardziej mobilne i często wyjeżdżają z rodzinnego miasta. W lokalnej terminologii i topografii istnieje podział na Stary Konin i Nowy Konin, dwie części miasta oddzielone Wartą w rzeczywistości łączą dwa mosty, ale w przestrzeni historycznej i symbolicznej niewiele je łączy” (cytat z opracowania S.Frankowskiej autorki projektu Opowiedz mi o moim mieście).

Podczas realizacji poprzednich projektów, szczególnie współpracując z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych zauważyliśmy, że uczniom często już rodowitym mieszkańcom Konina, przeszłość miasta jest prawie całkowicie nieznana. Tylko nieliczni potrafili wymienić choć jedną postać historyczną związaną z Koninem, młodzi ludzie zamieszkujący nową część miasta również słabo orientowali się w topografii Starówki. Najmłodsi koninianie nie czują się powiązani z lokalną historią, nie kształtuje ona ich poczucia tożsamości, nie wzbudza zainteresowana ani tym bardziej nie stanowi źródła inspiracji.

Najstarsze pokolenie rodowitych koninian staje się źródłem nie tylko informacji składających się na klimat miasta trudny do uchwycenia w oficjalnej historii, ale również pielęgnowanych w nim wartości.

Pokazanie lokalnej historii widzianej z perspektywy świadka historii oraz współczesności miasta zapisanych w pamięci jego mieszkańców wydaje się atrakcyjne szczególnie dla młodego pokolenia. Stwarza odbiorcom możliwość odkrycia pamięci o przeszłości swojej miejscowości, wywołuje motywację do żywego zainteresowania dziejami oraz wzmocnienia poczucia przynależności do określonej społeczności. Jest dobrym punktem wyjścia do tworzenia własnej nowej historii pokolenia koninian XXI wieku.

Celem projektu jest kształtowanie postaw kulturowych XXI wieku powiązanych z historią miasta i tradycją wielokulturowości, ożywienie historycznej spuścizny tak by stała się inspiracją dla podejmowanych przez mieszkańców aktywności, nowe odczytanie historii i przestrzeni miasta, a poprzez to stworzenie nowej przestrzeni w kulturze jako obszaru, w którym mieszkańcy Konina - będą mogli odnaleźć miejsce dla siebie i swojej twórczości, czerpać inspirację z działalności poprzednich pokoleń.

Cele szczegółowe to:

a.     aktywizacja uczestników projektu i jego odbiorców do nawiązywania wzajemnych bezpośrednich relacji edukacyjnych i społecznych w przestrzeni publicznej

b.    zebranie, opracowanie i upowszechnienie w formie trwałego wydawnictwa relacji pisanych i mówionych dotyczących Konina przede wszystkim okresu dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej, lat powojennych i współczesności

 

Realizacja celu a) wynika z chęci wzbogacenia historię miasta i jego mieszkańców o opowieści współczesnych mieszkanek Konina. Wykorzystamy przestrzeń miasta dla zaprezentowania działania happeningowego polegającego na napisaniu „Najdłuższej historii konińskich kobiet”. W centrum miasta wolontariusze Stowarzyszenia przygotują stanowiska z wyłożonym „papierowym szalem” (składanka papieru do drukarek) na którym zbierane będą krótkie wpisy przechodniów odnoszące się do ich wspomnień związanych z określonymi miejscami, zdarzeniami i osobami związanymi z Koninem.

Punktem wyjścia dla realizacji celu b) jest materiał zebrany podczas realizacji dwóch wcześniejszych projektów:

Koniński Szlak Kobiet (2013) w ramach którego zebrane zostały informacje o najstarszych mieszkankach Konina, które wywarły znaczący wpływ na jego historię oraz zebranie spisanych wspomnień mieszkanek Konina o wielokulturowym przedwojennym Koninie. Efekt realizacji projektu to w wymiarze niematerialnym zdobycie wiedzy o historii miasta i jego mieszkanek oraz  motywacja do żywego zainteresowania dziejami oraz wzmocnienia poczucia przynależności do określonej społeczności. Efektem rzeczowym projektu jest wystawa prezentująca postaci historyczne, którą obejrzało ponad 2000 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz strona internetowa poświęcona projektowi www.koninskiszlakkobiet.pl.

Opowiedz mi o moim mieście (2014) w ramach tego projektu młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych zebrała historie mówione najstarszych rodowitych mieszkańców Konina. Często była to ostatnia szansa zachowania dla przyszłych pokoleń obrazu indywidualnej pamięci tym cenniejszego, że dalekiego od zobiektywizowanej podręcznikowej historii zawartej w monografiach i opracowaniach, a dodatkowo rzadkiego i nieobecnego w zbiorowej pamięci. Dzięki zaangażowaniu młodzieży umocniła się więź międzypokoleniowa. Nagrane opowieści o Koninie zostały opublikowane na stronie internetowej projektuwww.koninskiszlakkobiet.pl, dostęp do tych materiałów ma każdy zainteresowany, nie tylko obecni mieszkańcy Konina, ale również osoby, które stąd wyjechały, albo mają konińskie korzenie i przodków.

Efektem wszystkich podejmowanych przedsięwzięć będzie wydawnictwo zawierające historie jakie pojawiły się w poszczególnych projektach. Zebranie w jednym miejscu wybrane przez Zespół, zredagowanych i opatrzonych zdjęciami i ilustracjami opowieści będzie materialnym dowodem nowej, osobistej historii naszego miasta napisanej przez jej mieszkańców.Razem w XXI wiek - z historią ku przyszłości
Lato ze sztalugą
Jesień ze sztalugą
Opowiedz mi o moim mieście
Koniński Szlak Kobiet
Biogramy Kobiet
Gra Miejska NGO
Koniński Kongres Kobiet
ONA w Mieście Kobiet
Mama na Medal
Eurolady
Promocja Zdrowia
Spotkania
ONA - świadoma swojej roli
Konferencje
Kalendarium
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO