Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
2015

SPRAWOZDANIE
z działalności Stowarzyszenia ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna
za rok 2015
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu – Nowe miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 12 marca 2010 wpisał Stowarzyszenie ONA – Otwarta-Nowoczesna Aktywna do KRS pod numerem: 0000351176. Stowarzyszenie ma siedzibę w Centrum Organizacji Pozarządowych
w Koninie, ul. 3 Maja 1 i 3
Zarząd po wyborach uzupełniających 7 marca 2015 r.
działał w następującym składzie:
 
Prezes Stowarzyszenia –Mirosława Wieczorkiewicz,
Wiceprezes Stowarzyszenia –Agnieszka Niekochańska,
Sekretarz –Renata Tomczak,
Skarbnik –Aneta Modrzyńska,
Członek Zarządu –Izydora Smakulska
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca Genowefa Grzesik,
Wiceprzewodnicząca Alicja Budna
Sekretarz Bożena Pyzdrowska
 
Zebrania statutowe.
Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna odbyło się dnia 7 marca 2015r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1 i 3 Początek o godzinie 10.00.
Ze sprawozdaniem za rok 2014 członkinie miały możliwość zapoznania się na stronie internetowej
www.onakonin.pl.
Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zawierające: bilans, rachunek wyników i informacje dodatkową. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z badania dokumentów źródłowych oraz bilansu i rachunku wyników. Stwierdzono, że dokumentacja prowadzona jest rzetelnie, a wydatki zostały poniesione celowo. Komisja złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia ONA. Jednocześnie zostały przegłosowane uchwały Walnego Zgromadzenia Członków: nr 1/2015 o przyjęciu sprawozdania z działalności merytorycznej, nr 2/2015 o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2014 rok, nr 3/2015 w sprawie udzielenia absolutorium. Przyjęto również uchwałę nr 5/2015 w sprawie przenoszenia dodatniego wyniku finansowego za rok 2014 na zwiększenie Funduszu Statutowego Stowarzyszenia. W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji prezesa Stowarzyszenia ONA przez Elżbietę Streker-Dembińską, podjęto w tej sprawie uchwałę nr 4/2015 o dokooptowaniu Prezesa Stowarzyszenia ONA w osobie dotychczasowego członka Stowarzyszenia - Mirosławy Wieczorkiewicz. Na zakończenie przyjęto jednogłośni Uchwałę nr 6/2015 Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2015.
 ZEBRANIA  ZARZĄDU  STOWARZYSZENIA
·         10 kwietnia 2015r. Zebranie Zarządu Stowarzyszenia ONA
Celem spotkania było omówienie realizacji celów strategicznych i szczegółowych Stowarzyszenia na rok 2015r. Dokonano analizy realizacji projektów finansowanych  przez Urząd Marszałkowski ,,Lato ze sztalugą „ oraz ,, Razem w XXI wiek - z historią ku przyszłości „W spotkaniu uczestniczyła Sylwia Frankowska, która w 2014r odpowiadała za realizację projektu ,, Opowiedz mi o swoim mieście” – który to stanowi bazę do realizacji projektu w 2015r. Pomysłodawczynią projektów jest Honorowa Prezes Stowarzyszenia ONA Elżbieta Streker – Dembińska. W trakcie spotkania omówiono organizację i przygotowanie uroczystości ,, Mama na Medal 2015” oraz udział członkiń Stowarzyszenia ONA w III Konińskim Kongresie Kobiet dnia 18 kwietnia 2015r. Prezes Mirosława Wieczorkiewicz przedstawiła propozycję udziału w szkoleniach organizowanych przez Biuro posła do PE Krystynę Łybacką. Tematyka szkoleń miała dotyczyć bezpieczeństwa , ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa prawnego
i problematyki zdrowia.
·         4 maja 2015r. Zebranie Zarządu ONA
Zarząd Stowarzyszenia ONA Otwarta – Nowoczesna- Aktywna spotkał się w siedzibie COP przy ulicy 3 Maja 1-3 w Koninie, aby po rozpatrzeniu kandydatur zgłoszonych przez współpracujące z nami organizacje oraz rozpatrzeniu wniosku członkiń Zarządu, nagrodzić mamy – społeczniczki, organizatorki pomocy i wsparcia dla innych. Podjęto uchwałę Zarządu nr 1/2015 o przyznaniu tytułu Mamy na Medal. Uroczyste spotkanie zostało zaplanowane na 27 maja 2015r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przy ulicy Okólnej. Głównym organizatorem jest corocznie Zarząd Stowarzyszenia ONA, a koordynatorem działań Prezes Stowarzyszenia Mirosława Wieczorkiewicz. Medale ufundowała Elżbieta Streker- Dembińska - Radna Miasta Konina, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, honorowy Prezes Stowarzyszenia ONA. Zarząd podjął decyzję w sprawie zaproszenia na uroczystość honorowego gościa - Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego .
·       2 czerwca 2015r. odbyło się spotkanie Zarządu i osób, uczestniczących w realizacji projektu Razem w XXI wiek - z historią ku przyszłości.
W zależności od potrzeb kolejne zebrania Zarządu odbywały się łącznie z zebraniami członkiń Stowarzyszenia z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej.
·       7 grudnia 2015r - Podsumowanie wyjazdu do Muzeum Żydów POWIN w Warszawie 28.11.2015r – rozliczenie wycieczki oraz przygotowanie podziękowania dla Prezydenta Miasta Konina za okazana pomoc w realizacji wycieczki do Warszawy.
Omówiono także zakończenie realizacji projektu „Razem w XXI wiek- z historią ku przyszłości” – przygotowanie spotkania oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – 5.12.2015r – udział prezes i v-ce prezes Stowarzyszenia ONA w realizacji projektu COP w CKiS w Koninie. Szczególne podziękowanie skierowane na ręce v-ce prezes Agnieszki Niekochańskiej, która z nauczycielami i młodzieżą Zespołu Szkół w Liścu Wielkim przygotowała część artystyczną dla nagrodzonych wolontariuszy podczas gali wręczenia nagród 5.12.2015r w CKiS w obecności Sekretarza Miasta Konina Marka Zawidzkiego, przedstawiciela Starosty powiatu konińskiego i Wójta Starego Miasta Ryszarda Nawrockiego.
Omówiono przebieg warsztatów wigilijnych w Domu Dziecka w Kaczkach Średnich i
organizację spotkania wigilijnego. Przekazano informację o zebraniu Kongresu Kobiet 9.12.2015r w MDK- omówienie udziału Stowarzyszenia ONA.
 SPOTKANIA   STOWARZYSZENIA ONA
·         22 kwietnia 2015r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia ONA.
Prezes Stowarzyszenia przedstawiła szczegółowe założenia projektów ,, Lato ze sztalugą” oraz ,, Razem w XXI wiek- z historią ku przyszłości” . Omówiono organizację uroczystości Mama na Medal 2015. Podano imienne propozycje mam do otrzymania honorowych medali ,,Mama na Medal 2015”. Członkinie Stowarzyszenia zaakceptowały udział w szkoleniach organizowanych przez Biuro posłanki do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej. W trakcie spotkania podsumowano udział Stowarzyszenia w III Konińskim Kongresie Kobiet.
·         1 czerwca 2015r. Zebranie Stowarzyszenia ONA  
Tego dnia odbyło się spotkanie członkiń Stowarzyszenia ONA, pod przewodnictwem Prezes Stowarzyszenia. Dokonano szeregu ustaleń i wskazano terminy najbliższych spotkań i warsztatów dotyczących realizacji projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.
Ustalono, że spotkania Stowarzyszenia ONA odbywać się będą
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w naszej siedzibie - Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1i3 od godziny 17.00.
17 czerwca 2015r. w trakcie spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące realizacji projektu „Razem w XXI wiek – z historią ku przyszłości” – warsztaty oraz happening. Warsztaty odbędą się 20 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej z udziałem członkiń Stowarzyszenia; Agnieszki Nędzkiej, Grażyny Moczyńskiej i Jolanty Olejnik. Prowadzone będą przez psychologa Lilianę Knast oraz Justynę Król i Damiana Kruczkowskiego z Public Relations. Skierowane zostaną do grupy wolontariuszy składającej się z członkiń Stowarzyszenia ONA oraz młodzieży. Cel warsztatów - nabranie odwagi, w nawiązaniu kontaktu z przechodniami w przestrzeni publicznej, zachęcenie do wzięcia czynnego udziału w happeningu i zmotywowanie do wspólnego działania. Happeningi odbędą się na Starówce oraz Bazarze na ul.11 Listopada. Celem projektu poprzedzonego warsztatami i happeningiem będzie publikacja stanowiąca historię złożoną z „okruchów” zdarzeń i miejsc ważnych dla autorek związanych z naszym miastem Koninem.
   25 wrzesień 2015r. spotkanie organizacyjne dotyczące udziału Stowarzyszenia  w   Inauguracji   Konińskiego Roku Kulturalnego.
 
5 października 2015r. Uroczyste spotkanie podsumowujące projekt "Lato ze sztalugą”.
 
Listopad
9 listopada 2015r. W gronie członkiń oraz kandydatek wyrażających chęć wstąpienia do stowarzyszenia podsumowałyśmy dotychczasowe przedsięwzięcia. Poinformowano o przedłożeniu dokumentacji do Urzędu Miasta zawierającej protokoły wraz
z uchwałami podjętymi na ostatnim Walnym Zebraniu i sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2014.
Omówione zostały również planowane przedsięwzięcia:
·           Podsumowanie udziału Stowarzyszenia w projekcie stworzenia „Kulturalnego Kiosku” obrazującego dorobek Stowarzyszenia ONA - podczas uroczystości Inauguracji Roku Kulturalnego 25.09.2015 w Auli PWSZ im.Jana A.P.Kaczmarka w Koninie
·           Wyjazd do Muzeum POLIN w Warszawie 28.11.2015r –w ramach rozpoczęcia przygotowań do spotkania dot. wielokulturowości naszego miasta i regionu w aspekcie zaangażowania kobiet w rozwój miasta i regionu ( szczególny gość uczestnik wyjazdu – dr Elwira Jeglińska – regionalistka konińska ).
·           Omówienie realizacji projektu kulturowego „ Prawa i obowiązki w społeczeństwie multikulturowym” do Francji, Niemiec i Szwajcarii, którego inicjatorem i koordynatorem jest Prezes Stowarzyszenia Mirosława Wieczorkiewicz, a organizatorem- Europejskie Centrum Młodzieży w Łodzi. Celem projektu jest wizyta w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, organizacji pozarządowej oraz w niemieckiej szkole, poznanie historii, kultury i tradycji Francji, Niemiec i Szwajcarii. Projekt realizowany będzie na przełomie maja-czerwca 2016r. z udziałem członków Stowarzyszenia oraz młodzieży w ramach solidarności międzypokoleniowej.
·           Podsumowanie spotkania „Radość tworzenia w Koninie” z konińską poetką Danutą Olczak, które odbyło się 15.10.2015r.  Wystawa twórczości do obejrzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Prezes Stowarzyszenia skierowała podziękowania do dyrektorów, nauczycieli i młodzieży szkół uczestniczących w uroczystości ( Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół w Liśćcu Wielkim, Gimnazjum nr 7 w Koninie, I, II i III Liceum Ogólnokształcącego w Koninie, ZSGE w Koninie i PSM I i II st.w Koninie. Podkreślono rolę pracownika Pawła Szczepaniaka z Miejskiej Biblioteki Publicznej, do którego skierowano podziękowanie za oprawę informatyczną i przygotowanie prezentacji poświęconej twórczości poetki. Szczególne podziękowania Prezes ONA skierowała do władz miasta Konina, które reprezentował Sekretarz Miasta p.Marek Zawidzki.
·           Podsumowanie pracy wokół zakończenia projektu „ Razem w XXI wiek- z historią ku przyszłości” uwieńczonego wydaniem książki.
·           Omówienie przygotowania warsztatów wigilijnych – uroczystej wigilii Stowarzyszenia, prowadzonych przez członka zarządu Izydorę Smakulską .
·           Omówienie przygotowań do przeprowadzenia warsztatów artystycznych bożonarodzeniowych w Domu Dziecka w Kaczkach Średnich.
Grudzień
16 grudnia 2015r. w gościnnych progach Pracowni Artystycznej Izydory Smakulskiej - członkini naszego Stowarzyszenia odbyło się spotkanie wigilijne.
28 grudnia 2015r. - w siedzibie MBP w Koninie odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone promocji książki, będącej efektem realizacji projektu „Razem w XXI wiek- z historią ku przyszłości”.
 
WYDARZENIA, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁYŚMY  w 2015r.
 Marzec
 
„Konin Miasto Kobiet „ 2015
 
·         13 marca 2015 - Trendy i najczęstsze praktyki w medycynie estetycznej.
W ramach obchodów „Konin Miasto Kobiet” członkinie Stowarzyszenia ONA uczestniczyły w CKiSz w Koninie w spotkaniu z Przemysławem Nowickim - chirurgiem, specjalistą medycyny estetycznej dla kobiet 36-100 lat.
 
Kwiecień
Szkolenia.
·         Prezes i przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w szkoleniach organizowanych przez Biuro posłanki do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej. Organizatorem
i koordynatorem szkoleń była jej asystentka - Sylwia Przybyła. Szkolenia odbywały się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Uczestniczyłyśmy
w następujących szkoleniach: 1.04.2015 – bezpieczeństwo, 15.04.2015 –ratownictwo medyczne, 22.04.2015 – zdrowie, 29.04.2015 – bezpieczeństwo prawne.
 „Szkoła Muzyczna Swojemu Miastu”
·         16.04.2015r. w sali widowiskowej CKiSz DK Oskard członkinie Stowarzyszenia ONA uczestniczyły w koncercie „Szkoła Muzyczna Swojemu Miastu” pod patronatem Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego. Mogliśmy podziwiać koncert Międzynarodowej Orkiestry Dętej uczniów z Frydka-Mistka, Herne, Hamin Boumont
i Konina. Niezwykle interesująco zaprezentowali się uczniowie PSM I i II st. W Koninie. Uczestniczyć w koncercie mogliśmy także dzięki dotychczasowej wieloletniej współpracy Prezes Mirosławy Wieczorkiewicz ze Szkołą Muzyczną w Koninie.
 III Koniński Kongres Kobiet
·         18.04.2015r - Uczestniczyłyśmy w III Konińskim Kongresie Kobiet w Konińskim Domu Kultury. Głównym organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet. W prace organizacyjne zaangażowały się także inne organizacje
i instytucje, w tym Stowarzyszenie ONA Otwarta-Nowoczesna-Aktywna. III Koniński Kongres Kobiet to duże wydarzenie społeczno-kulturalne, które swoim patronatem objęła małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. W skład honorowego komitetu organizacyjnego wchodzili: Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki, Starosta Koniński - Stanisław Bielik.
Odbyły się trzy panele.
·         Pierwszy panel rozpoczął się wyświetlaniem filmu „Solidarność wg kobiet” Uroczystego otwarcia dokonał Prezydent Józef Nowicki oraz Prezes Stowarzyszenia Konińskiego Kongresu Kobiet Ewa Jeżak. Panel dotyczył problemu „Feminizm, czyli co, Feministka czyli kto. Czym jest feminizm w Polsce?”. Paneliści to: Staffan Herrstrom ( ambasador Szwecji w Polsce), Magdalena Środa ( etyczka, filozofka), Ludwika Wujec ( fizyk, polityk, działaczko opozycji w czasach PRL) Marta Frej ( malarka, graficzna), Anna Dryjańska ( dziennikarka, feministka).
·         Temat II panelu „:Rak nieborak – jak uszczypnie będzie znak” Moderator: Anna Pilarska, dziennikarka, redaktorka naczelna LM. Wśród panelistów znaleźli się Katarzyna Traczyńska (aktorka), Paweł Perkowski ( lekarz onkolog w Koninie), Bożena Janicka ( lekarz rodzinny z Kooninia) Zofia Mac ( pedagog III Liceum) Arleta Karmowska ( Amazonka).
·         Trzeci panel nosił tytuł „Mój sposób na szczęście”. Moderatorką panelu była Lucyna Lenard-Woźniak ( Dyrektor MDK Konin). Paneliści biorący udział w tej części Kongresu to: Anna Maria Wesołowska, Hanna Bakuła, Mariola Jacek (Rodzinny Dom Dziecka PROM), Grazyna Hempowicz ( sędzia Sądu Rejonowego w Koninie), Małgorzata Rychlińska (z-ca dyrektora MOPR w Koninie). Kongresowi towarzyszyła niezwykła wystawa portretów Kobiet.
       Maj
Mama na Medal 2015
27 maja 2015r. odbyła się uroczystość wręczenia medali w siedzibie CKiS w Koninie. Scenariusz uroczystości opracowany został przez Prezes Mirosławę Wieczorkiewicz, która poprowadziła uroczystość. Szczególne zaangażowanie w przygotowaniu Gali- Zarząd: Mirosława Wieczorkiewicz, Izydora Smakulska, Renata Tomczak, Aneta Modrzyńska i Członkinie Stowarzyszenia. W 2015 roku Mamami na Medal zostały; Zofia Mac, Lucyna Lenard-Woźniak, Iwona Koziarska, Marzena Czerniejewska, Beata Maksymowicz, Alicja Hinc.
·         Zofia Mac- wspaniała Mama, pedagog - twórcza, kompetentna, przyjacielska, życzliwa i otwarta w kontaktach międzyludzkich, pełna energii inicjatorka licznych działań wśród młodzieży licealnej i lokalnego środowiska m.in.   w dziedzinie profilaktyki zdrowia w Ogólnopolskim Programie „Mam Haka Na Raka”, realizator programu „Bądź odpowiedzialny – wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie”, organizatorka happeningów, warsztatów, projektów, Wolontariuszka olimpiad specjalnych, mitingów, turniejów.
·         Alicja Hinc -wspaniała Mama – aktywna zawodowo, kochająca i wspierająca mama niepełnosprawnego dziecka, współorganizatorka wielu imprez w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie na rzecz Podopiecznych. Pomysłodawczyni skutecznych rozwiązań w pokonywaniu barier mających na celu rozwój dziecka niepełnosprawnego. Kreująca niezwykłą rolę rodziny
w usamodzielnieniu dziecka niepełnosprawnego i przygotowaniu go do życia
w społeczeństwie. Doświadczeniem, dystansem, humorem i uśmiechem, otwartością dzieli się z Rodzicami dzieci niepełnosprawnych.
·         Lucyna Lenard-Woźniak -wspaniała Mama - znakomity kulturoznawca, wybitny animator kultury, inicjatorka wielu koncertów, wystaw, plenerów, warsztatów, wernisaży. W swej działalności kieruje się dobrem nadrzędnym , którym jest rozwój dzieci i młodzieży oraz budowanie ich poczucia własnej wartości. Poprzez kontakt
z autentyczną sztuką uwrażliwia, uczy otwartości , kreatywności i empatii. Ambitna
i konsekwentna w dążeniu do celu. Swoją postawą motywuje innych, do większego angażowania się w rozwój kulturalny naszego miasta i regionu.
·         Iwona Koziarska -wspaniała Mama, której poświęcenie uwieńczone uśmiechem na twarzy jej niepełnosprawnego dziecka stanowi przykład i podporę dla pozostałych Rodziców Podopiecznych Fundacji „Otwarcie” w Koninie. Pedagog podziwiany za okazywane ciepło, cierpliwość, systematyczność w licznych działaniach na rzecz rozwoju dziecka niepełnosprawnego.
·         Marzena Czerniejewska - wspaniała Mama – niezwykły człowiek. Będąc mamą i babcią prowadzi Zawodową Rodzinę Zastępczą pełniącą funkcję Pogotowia Opiekuńczego,
w której dotychczas wychowała liczną gromadę dzieci, oddając im swe serce, obdarzając ciepłem i miłością. Postawą wskazała nieocenioną rolę „domu” w rozwoju dziecka.
·         Beata Maksymowicz - wspaniała Mama – Wolontariuszka Fundacji PODAJ DALEJ im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie, aktywna zawodowo mama niepełnosprawnego dziecka, posiadająca doświadczenie i wiedzę na temat funkcjonowania na co dzień osób z niepełnosprawnością, aktywizująca rodziców - podopiecznych Fundacji do działań zmierzających do usamodzielniania dziecka i przygotowania go do życia
w społeczeństwie i ciesząca się wśród nich autorytetem. Ciepła, przyjacielska, życzliwa, przekonana, że „kiedy mama jest uśmiechnięta, to i dziecko jest szczęśliwe”. W 34 numerze TINY uznana została „Kobietą Tiny”.
·         Medal z roku 2014 odebrała Wanda Dynia pielęgniarka oddana młodzieży.
 
Wśród zaproszonych gości obecni byli: wiceprezydent Miasta Konina Sławomir Lorek, Radna Miasta Konina, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Honorowy Prezes Stowarzyszenia ONA- Elżbieta Streker-Dembińska, Dyrektor MBP w Koninie –Henryk Janasek, Dyrektor PSM I i II st w Koninie – Krzysztof Pydyński, Danuta Pydyńska- reprezentująca CKiS w Koninie, Dyrektor III Liceum – Bożena Pyzder, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie – Ewa Matczak-Gaj wraz z zastępczynią Jolantą Knapkiewicz, Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Katarzyna Rzymkowska, Prezes Fundacji Podaj Dalej – Dariusz Loch, Sylwia Przybyła- asystentka posłanki PE Krystyny Łybackiej, Prezes Stowarzyszenia Konińskiego Kongresu Kobiet Ewa Jeżak wraz z zarządem, poetka konińska Danuta Olczak oraz nauczyciele, pedagodzy, psychologowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, gimnazjum nr 7, III Liceum, II Liceum, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Towarzyszyły uroczystości media konińskie: Mirosław Jurgielewicz, Anna Pilarska
i Beata Pieczyńska.
Uroczystość rozpoczęła się wysłuchaniem koncertu utworów W. A. Mozarta i Vivaldiego w wykonaniu Zespołu Kameralnego uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie pod kierunkiem artystycznym Szymona Wieczorkiewicza.
Fundatorem pamiątkowych medali była honorowa Prezes Stowarzyszenia ONA – Elżbieta Streker-Dembińska. W imieniu Zastępca Prezydenta Miasta Konina Sławomir Lorek podarował mamom przepiękne monograficzne opracowanie o naszym mieście. Współorganizator – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Henryk Janasek obdarował uczestniczki wspaniałą książką konińskiej pisarki - Wenedy Janiny Parathoner „Zapomniany mocarz”. Młodzież Gimnazjum nr 7 , pod kierunkiem nauczyciela plastyki Iwony Pawlaczyk przygotowała własnoręcznie okolicznościowe kartki z życzeniami dla nagrodzonych Mam. Sylwia Przybyła obdarowała bohaterki upominkami ufundowanymi przez posłankę Krystynę Łybacką. Zarząd – Aneta Modrzyńska i Renata Tomczak,
w imieniu stowarzyszenia obdarowały Mamy na Medal także niezwykłymi prezentami. Uroczystą atmosferę stworzyła młodzież Gimnazjum nr 7, która pod kierunkiem Krystyny Pawłowskiej przedstawiła niezwykłą historię święta Dnia Matki. Uroczysty wieczór zakończył się niespodzianką. Uczniowie klasy gastronomicznej ZSEU
w Żychlinie wsparli stowarzyszenie angażując się w przygotowanie słodkiego poczęstunku. Atrakcją stały się okolicznościowe torty ufundowane przez: jeden przez Cukiernię L.Preusa a drugi przez rozpoczynająca swą kadencje nową Prezes Stowarzyszenia – Mirosławę Wieczorkiewicz. Piekarnia Dalen ufundowała pączki. Członkini zarządu Izydora Smakulska oraz członkini Grażyna Moczyńska ufundowały własnoręcznie upieczone ciasto. Uroczystość sfotografował i uwiecznił Mirosław Jurgielewicz. Dzięki dziennikarce Annie Pilarskiej i Beacie Pieczyńskiej społeczność konińska dowiedziała się o uroczystości z konińskich portali. Pan Ludwik Wieliński
z Drukarni Braci Wielińskich wsparł Stowarzyszenie przekazując bezinteresownie okolicznościowe teczki – oprawy wręczanych podziękowań.
15 czerwca 2015r. do 31 pazdzirnika 2015 „LATO ZE SZTALUGĄ”  – projekt współfinansowany ze środków FIO – Mikrodotacje. Projekt "Lato ze sztalugą " był kontynuacją projektu z roku 2014 noszącego tytuł "Jesień ze sztalugą". Projekt realizowany był w Koninie a plenery odbywały się w malowniczych terenach podmiejskich. Warsztaty psychologiczne odbywały się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1 i 3, wykłady z podstaw malarstwa oraz wystawa prac w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie na ul. Okólnej 47 a, zajęcia praktyczne w pracowni malarskiej na ul. Kolskiej. W projekcie uczestniczyło 10 pań. Uczestniczki projektu zostały wybrane spośród chętnych, które zgłosiły chęć udziału w nim. Kryterium wyboru uczestniczek była osobista motywacja udziału w zajęciach dla pań w wieku 55+ poszukujących ciekawego sposobu zagospodarowania czasu wolnego, możliwości rozbudzania i rozwijania zainteresowań i zdolności.
Warsztaty dla 10 osobowej grupy kobiet poprowadziła psycholog Liliana Knast. Ich celem było zindywidualizowanie potrzeb i oczekiwań uczestniczek. Uczestniczki wzięły udział w wykładzie, dyskusji i ćwiczeniach poświęconych m.in. wpływowi terapii artystycznej na radzenie sobie z emocjami. Warsztaty dla 10 pań o podstawach
i wybranych technikach malarstwa prowadzony był przez wolontariuszkę – artystę plastyka – Elżbietę Barszcz. Zajęcia odbyły się 11.07.2015r. w Centrum Kultury
i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a. Praktyczne zajęcia warsztatowe poprowadziła Izydora Smakulska- instruktor malarstwa i rzeźby, artystka rękodzielniczka. Każda
z uczestniczek pracowała w pracowni malarskiej przy podstawowym zestawie malarskim składającym się ze sztalugi, podobrazia, farb i pędzli. W ramach warsztatów odbyły się zajęcia plenerowe w Muzeum w Gosławicach i gospodarstwie agroturystycznym Pradolina. Efektem warsztatów było ponad 20 prac wykonanych
w wybranych przez uczestniczki technikach. Wystawa prac wykonanych przez uczestniczki projektu została zorganizowana w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul.Okólna 47a. Organizacja wystawy była poprzedzona przygotowaniem folderu prezentującego wszystkie etapy projektu oraz jego materialne efekty w postaci namalowanych obrazów. W wystawie uczestniczyły członkinie Grupy Nieformalnej, wolontariuszki, uczestniczki projektu, wykładowcy, instruktorzy, członkowie organizacji będącej Patronem Projektu oraz organizacji współpracujących. Uczestniczki zdecydowały jakie prace zaprezentować zwiedzającym, którymi byli przede wszystkim członkowie ich rodzin, znajomi i przyjaciele.
 
20 czerwca 2015 r. WARSZTATY ,, RAZEM W XXI WIEK – Z HISTORIĄ KU PRZYSZŁOŚCI”.   W siedzibie MBP w Koninie odbyły się warsztaty prowadzone przez psycholog Lilianę Knast oraz Justynę Król i Damiana Kruczkowskiego z PUBLIC RELATIONS . W warsztatach udział wzięli: wolontariuszki, w tym ze Stowarzyszenia ONA ( Agnieszka Nędzka, Grażyna Moczyńska, Jolanta Olejnik) oraz młodzież. Celem warsztatów było nabranie odwagi, w nawiązaniu kontaktu z przechodniami w przestrzeni publicznej , zachęcenie do wzięcia czynnego udziału w happeningu i zmotywowanie do wspólnego działania. Celem projektu poprzedzonego warsztatami i happeningiem była publikacja stanowiąca historię złożoną z ,,okruchów” zdarzeń i miejsc ważnych dla autorek związanych z naszym miastem Koninem.
 
 
27 czerwca 2015r.  Happening ,, Razem w XXI wiek – Z Historią ku przyszłości”
 Na konińskiej starówce pracowały wolontariuszki, w tym ze stowarzyszenia ONA: Izydora Smakulska, Małgorzata Osajda, Lewandowska Anna, Jolanta Olejnik oraz młodzież , natomiast na bazarze przy ul. 11 Listopada przeprowadzały happening Prezes Mirosława Wieczorkiewicz oraz wolontariuszki, w tym członkinie Stowarzyszenia ( Agnieszka Nędzka, Grażyna Moczyńska, Bogusława Szustakowska) oraz młodzież. Miały one na celu zachęcić konińskie kobiety do podzielenia się swoimi wrażeniami, okruchami bycia w Koninie, rodzącymi się miłościami, przyjaźniami, uczestnictwem w życiu publicznym. Za chęć podzielenia się wspomnieniami kobietom wręczano drobne upominki promujące nasze miasto, ufundowane przez Urząd Miejski w Koninie.
Wrzesień
25 września 2015r. uczestniczyłyśmy w Inauguracji Konińskiego Roku Kulturalnego. Przygotowałyśmy prezentację naszego stowarzyszenia w ramach tzw. „Kulturalnego Kiosku” w Auli PWSZ im. Jana A. P. Kaczmarka w Koninie.
5 października 2015r.  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ,, LATO ZE SZTALUGĄ” W siedzibie CKiS w Koninie 5-go października 2015 roku odbyła się uroczystość podsumowująca zakończenie projektu ,, Lato ze sztalugą” , będącego efektem wcześniej zrealizowanego projektu ,,Jesień ze sztalugą”. Był to wspaniały projekt o wyjątkowym charakterze , który mógł wpłynąć na poprawę własnej samooceny, odkrywania nowego sposobu wyrażania emocji, rozwijania swoich artystycznych pasji.
Autorką projektu jest Prezes Honorowa Stowarzyszenia ONA Elżbieta Streker-Dembińska, a pomysłodawczynią członek zarządu Izydora Smakulska.
Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości między innymi Sekretarz Miasta Marek Zawidzki, Rada Miasta Konina Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta Streker-Dembińska, dyrektorzy placówek kultury, oświaty, przedstawiciele świata nauki i sztuki oraz członkowie organizacji pozarządowych.
Uroczystość nabrała wyjątkowego charakteru dzięki obecności poetki konińskiej Pani Danuty Olczak, która napisała na okoliczność spotkania wiersz pt ,, Wspomnienie lata”. Jej poezja to wyciszenie, poetycki zapis życia, dotyk światła, most łączący się z efektami realizacji naszego projektu ,, Lato ze sztalugą”. Bohaterkami naszej uroczystości były uczestniczki plenerów panie: Irena Duczmal, Elżbieta Falkiewicz, Zenobia Galińska, Aleksandra Łapińska, Danuta Michałowska, Elżbieta Marciszak, Grażyna Moczyńska, Dorota Mojeszczuk, Małgorzata Osajda, Bogumiła Szostakowska i Pani Izydora Smakulska prowadząca warsztaty artystyczne i koordynująca realizację projektu. Panie - z rąk Sekretarza Miasta Marka Zawidzkiego, Radnej Miasta Konina Elżbiety Streker-Dembińskiej i Prezesa Stowarzyszenia ONA Mirosławy Wieczorkiewicz , która prowadziła uroczystość - otrzymały przepiękne dyplomy i upominki ufundowane przez Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego. Wśród podziękowań znalazły się upominki dla dyrektorów instytucji wspierających realizację projektu: Pani Dyrektor CKiS Elżbiety Barszcz, Dyrektora Muzeum Okręgowego w Gosławicach Pana Lecha Stefaniaka, Rafała Michałowskiego właściciela Pradoliny, Dyrektora MBP Henryka Janaska, Sylwii Przybyły- asystentki z Biura Posła do PE Krystyny Łybackiej. Podziękowania odebrała grupa nieformalna w procesie realizacji projektu : p.ElżbietaStreker-Dembińska, Agnieszka Nędzka, Beata Cegielska, ponadto psychiatra Bożena Łacińska-Urbaniak, Liliana Knast – psycholog, Bożena Pyzdrowska ( opracowanie graficzne projektu) , Aneta Modrzyńska, Renata Tomczak ( zarząd stowarzyszenia), Anna Lewandowska( usługi gastronomiczne ).         Sztuka i muzyka stanowią fundament przyjaźni szlachetnych dusz.
Dlatego najwspanialszym upominkiem dla bohaterek naszego spotkania i wszystkich zaproszonych gości był występ Anny Falkiewicz uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Koninie oraz zespołu kameralnego PSM I i II stopnia w Koninie pod kierownictwem artystycznym Szymona Wieczorkiewicza.
15 października 2015r.  W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie odbyło się spotkanie autorskie z poetką Danutą Olczak pt. ,, Radość tworzenia w Koninie”- poświęcone jej życiu i twórczości.
W naszym mieście żyje i tworzy od prawie czterdziestu lat. Spotkaniu towarzyszyła wystawa twórcza autorki, która wydała dziesięć tomików , zdobyła wiele prestiżowych nagród w Ogólnopolskich Konkursach Poetyckich oraz publikowała i nad publikuje w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Poetycki powrót do przeszłości Danuty Olczak ozdobił koncert akordeonowy ucznia Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie, oraz występ wokalny uczennicy Gimnazjum nr 7, a wiersze konińskiej poetki recytowali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych ( Szkoła Podstawowa nr3, Zespół Szkół w Liścu Wielkim, Gimnazjum nr 7 w Koninie , I,II, i III Liceum Ogólnokształcące w Koninie, ZSGE w Koninie). Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie ONA w Koninie we współpracy z Krystyną Łybacką – Posłem do Parlamentu Europejskiego oraz MBP w Koninie. W trakcie uroczystości można było zobaczyć prezentację multimedialną poświęconą życiu i twórczości poetki, przygotowaną przez pracownika MBP w Koninie- Pawła Szczepaniaka. Wśród wielu przybyłych gości obecny był sekretarz miasta Marek Zawidzki, który reprezentował Prezydenta Miasta Konina Józefa Nowickiego. Obecni byli dyrektorzy szkół, nauczyciele, młodzież, członkowie stowarzyszenia, rodzina i przyjaciele poetki. Sekretarz Miasta skierował szczególne podziękowania dla poetki za jej 40-letnią twórczość związaną z naszym miastem. Prezes Stowarzyszenia skierowała podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli, pracownika MBP oraz młodzieży szkół uczestniczących w uroczystości. Szczególne podziękowania Prezes ONA skierowała do władz Miasta Konina na ręce Sekretarza Miasta. Uroczystość prowadziła Prezes Mirosława Wieczorkiewicz i asystentka eurodeputowanej Krystyny Łybackiej, Sylwia Przybyła.  
5.grudnia 2015r. odbyła się gala wręczenia nagród wyróżnionym Wolontariuszom Miasta Konina przez COP w Koninie, reprezentowanym przez Bartosza Jędrzejczaka
i pracowników oraz władze Miasta Konina reprezentowane przez Sekretarza Marka Zawidzkiego. Udział naszego Stowarzyszenia w uroczystości był wynikiem inicjatywy prezes Stowarzyszenia Mirosławy Wieczorkiewicz i v-ce prezes Agnieszki Niekochańskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli: przedstawiciel Starosty Powiatu Konińskiego, Wójt Starego Miasta Ryszard Nawrocki i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Część artystyczną dla Wolontariuszy i zaproszonych gości przygotowała v-ce prezes naszego Stowarzyszenia Agnieszka Niekochańska – dyrektor Zespołu Szkół w Liścu Wielkim we współpracy z nauczycielami i młodzieżą szkoły.
9 grudnia 2015r. Z inicjatywy Prezes Mirosławy Wieczorkiewicz zaplanowano wizytę w Domu Dziecka w Kaczkach Średnich w ramach realizacji idei wolontariatu. Autorką formy warsztatów była Izydora Smakulska we współpracy z Biurem Posłanki do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej, którą reprezentowała asystentka Sylwia Przybyła. Zajęcia artystyczne poprowadziła osobiście p.Izydora, a materiały malarskie pozostałe z projektu „Lato ze sztalugą” zostały przekazane młodym artystom.
16 grudnia 2015r. w gościnnych progach Pracowni Artystycznej Izydory Smakulskiej - członkini naszego Stowarzyszenia odbyło się spotkanie wigilijne. W uroczystej kolacji wigilijnej uczestniczyły nie tylko członkinie Stowarzyszenia ONA ale także zaproszeni goście. Różnorodne wigilijne potrawy przygotowane zostały pod mistrzowskim okiem  Anny Lewandowskiej i Izydory Smakulskiej. Spotkanie było dla wszystkich okazją do podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń. Niezwykłą świąteczną atmosferę wieczoru uczestnicy zbudowali śpiewając wspólnie kolędy, prowadząc miłe rozmowy o tradycji wigilijnej, bożonarodzeniowej i noworocznej.
28 grudnia 2015r. - w siedzibie MBP w Koninie odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone promocji książki, będącej efektem realizacji projektu „Razem w XXI wiek- z historią ku przyszłości” poprowadzone przez Mirosławę Wieczorkiewicz. W spotkaniu uczestniczyli realizatorzy projektu, członkinie stowarzyszenia, zaproszeni goście, dziennikarze.
 Książeczka jest podsumowaniem i zebraniem dorobku poprzednich projektów "Koniński Szlak Kobiet", "Opowiedz mi o moim mieście" oraz działań realizowanych w ramach projektu "Razem w XXI wiek." Projekt został zrealizowany dzięki ogromnej pracy wolontariuszy, członkiń stowarzyszenia, przyjaciół i osób wspierających. Wszystkim bardzo dziękujemy. Wydawnictwo mogło się ukazać dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wspomnienia koninianek opracowali: Ryszard Sławiński, Sylwia Frankowska, Elżbieta Streker-Dembińska. Zdjęcia do książki przygotował Ryszard Fórmanek i Mirosław Jurgielewicz. Wykorzystano także zdjęcia z archiwum ONA. Projekt i opracowanie graficzne Aleksandra Jurgielewicz. Wydawcą książki jest Stowarzyszenie ONA Otwarta Nowoczesna Aktywna a współwydawcą Wydawnictwo SETIDAWAMiejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Jest próbą odpowiedzi na pytanie jaka była i jest rola konińskich kobiet w rozwoju naszego miasta i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Słowami Elżbiety Streker-Dembińskiej- Honorowej Przewodniczącej ONA, zawartymi w słowie wstępnym książki, przybliżymy etapy pracy nad projektem. „Spojrzenie w przeszłość pozwoliło na zidentyfikowanie kobiet, które miały znaczący wpływ na życie mieszkańców dawnego Konina. Często w cieniu mężów, zasłużonych obywateli miasta, prowadziły lub doglądały spraw majątkowych, zajmowały się problemami koninian, służąc im pomocą i wsparciem. To te postaci stały się inspiracją pierwszego projektu z 2013r., autorstwa Sylwii Frankowskiej, „Koniński Szlak Kobiet”. Notki historyczne, wspomnienia, wystawy, happeningowy „Spacer w kapeluszach”, włączenie rezultatów projektu do ogólnopolskiego projektu szlaków kobiet, to tylko niektóre działania przybliżające zacne koninianki młodym i starszym mieszkańcom miasta. Pozytywny odbiór rezultatów tych działań skłonił nas do ich kontynuowania w 2014r. Projekt „Opowiedz mi o swoim mieście” przygotowała i koordynowała Sylwia Frankowska. W ramach współpracy międzypokoleniowej młodzi wolontariusze nagrali wspomnienia o latach minionych współczesnych mieszkańców miasta. Efekt ich prac został opublikowany na stronie internetowej www.koninskiszlakkobiet.pl. Szlakiem kobiet podążyłyśmy również w 2015r. „Razem w XXI wiek” projekt przygotowany przy moim udziale, realizowany pod kierunkiem prezes Mirosławy Wieczorkiewicz, przeniósł nas w przyszłość. Najdłuższa historia kobiet spisana została na papierowym szalu o długości ponad 10 metrów. Zawartość tego szala znajduje się w jednym z rozdziałów tego wydawnictwa. Wolontariusze w plenerze, pod Ratuszem, Konińskim Domem Kultury i podczas happeningu na Bazarze zebrali od przechodniów krótkie przekazy: okruchy wspomnień, zdarzeń, wspomnienia osobiste, oczekiwania i marzenia związane z naszym miastem. Ukoronowaniem trzech projektów jest wydawnictwo „Razem w XXI wiek”, które dzisiaj oddajemy w Państwa ręce. Zebrane historie są osobista opowieścią o mieście, udziale kobiet w jego życiu i rozwoju, ich uczuciach i emocjach z nim związanych. Jest to opowieść o oddaniu i przywiązaniu do miasta, w które na trwałe wpisały się historie jego mieszkanek, o miłości dla naszej małej ojczyznyi odpowiedzialności za jej dziś i jutro. Dziękuję wszystkim ponad 2 tysiącom osób zaangażowanych bezpośrednio i pośrednio w realizację naszych projektów, pomysłodawczyniom, realizatorkom za osobiste zaangażowanie, młodzieży za wspaniała współpracę. Podziękowania składamy samorządowi Województwa Wielkopolskiego za współfinansowanie naszych projektów i możliwość ich realizacji. Elżbieta Streker-Dembińska Honorowa Przewodnicząca Stowarzyszenia ONA”. W spotkaniu promocyjnym udział wzięli: Sekretarz Miasta Konina marek Zawidzki reprezentujący Prezydenta Miasta Konina, Elżbieta Streker-Dembińska-Radna Miasta Konina, przewodnicząca Komisji Edukacji, Sportu i Kultury, zespól redakcyjny miedzy innymi: Aleksandra Jurgielewicz, Ryszard Sławiński, Sylwia Frankowska, Aneta Modrzyńska, Renata Tomczak, Ryszard Fórmanek, Dyrektor MBP Henryk Janasek, przedstawiciele organizacji pozarządowych między innymi: Prezes Stowarzyszenia Amazonek-Zofia Mac, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Parku F.Chopina-Eugeniusz Piguła, Prezes Konińskiego Kongresu Kobiet-Ewa Jeżak, poetka ziemi konińskiej – Danuta Olczak, nauczyciele, uczniowie-wolontariuszki biorące udział w realizacji projektu, mieszkanki i mieszkańcy Konina, przyjaciele Stowarzyszenia ONA. Niezwykle miłej, twórczej dyskusji wokół projektu i promocji książki towarzyszyła Telewizja Wielkopolska.
 
  Strona internetowa
www.koninskiszlakkobiet.pl  – kolejny rok prowadzona jest strona, której grafiki zaprojektowała Aleksandra Midor. Na stronie znajdują się materiały będące efektem realizacji dwóch projektów: Koniński Szlak Kobiet i „Opowiedz mi o moim mieście”. Biogramy kobiet, którym dedykowałyśmy nasz projekt, a wkrótce znajdą się na niej również historie kobiet pisane współcześnie przez mieszkanki Konina. Mamy nadzieję, że losy kobiet, związanych z naszym miastem, ciekawe opowieści, w których znajdziemy wspomnienia naszych dziadków i rodziców dadzą impuls do przeglądania własnych albumów, zadawania pytań i opowiadania osobistych historii. Na stronie znajdują się również historie mówione zebrane i opracowane przez wolontariuszy projektu „Opowiedz mi o moim mieście”.
www.onakonin.pl   strona stowarzyszenia prowadzona jest na bieżąco.
 
Podsumowanie
To był rok bardzo pracowity, pełen emocji ale również bardzo satysfakcjonujący dla naszego stowarzyszenia.
Wszystkim członkiniom, sympatykom, współpracującym i wspierającym serdecznie dziękujemy.

za Zarząd Stowarzyszenia ONA 
Prezes Mirosława Wieczorkiewicz
 
Konin, luty 2016r.


2015
2014
2013
2012
2011
2010
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO