Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO
Uchwały 2010

Nr i data

w sprawie

Treść uchwały

Nr 1

z dnia

8 lutego 2010

przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia

 

Na podstawie art.9. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855), uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się następujące zmiany w Statucie Stowarzyszenia ONA Otwarta – Nowoczesna –Aktywna, z siedzibą w Koninie:

I. skreśla się z §1 ust.2 Statutu w brzmieniu: Stowarzyszenie ONA – Otwarta-Nowoczesna-Aktywna, używa skróconej nazwy „ONA” , w związku z tym z tym zmienia się numeracja kolejnych ustępów tego paragrafu – i tak

§1 ust.2 brzmi: Stowarzyszenie ONA – Otwarta-Nowoczesna-Aktywna, zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.

§1 ust.3 brzmi: Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

II. Zmienia się zapisy §15 Statutu

było:

§15

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

1.     uczestniczyć w tworzeniu programu działania Stowarzyszenia;

2.     żądać odpowiedzi na zgłoszone wnioski i uwagi;

3.     z chwilą ukończenia 18 lat – wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

4.     zgłaszać swoją kandydaturę do władz Stowarzyszenia;

5.     domagać się informacji o działalności Stowarzyszenia;

6.     korzystać z urządzeń i placówek Stowarzyszenia.

jest:

§15

1.Członek Stowarzyszenia ma prawo:

a.     uczestniczyć w tworzeniu programu działania Stowarzyszenia;

b.     żądać odpowiedzi na zgłoszone wnioski i uwagi;

c.     z chwilą ukończenia 18 lat – głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków

d.     z chwilą ukończenia 18 lat – wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

e.     zgłaszać swoją kandydaturę do władz Stowarzyszenia;

f.      domagać się informacji o działalności Stowarzyszenia;

g.     korzystać z urządzeń i placówek Stowarzyszenia

2.Prawa określone w §15 ust.1 pkt. c, pkt. d i pkt. e nie dotyczą członków wspierających oraz honorowych Stowarzyszenia.

3.Zbiorowi członkowie wspierający oraz członkowie honorowi mają prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

III. Zmienia się treść §17 ust. 4 Statutu

było

§17 ust. 4

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

jest

§17 ust. 4

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

IV. Zmienia się §17 ust. 5 Statutu

było

§17 ust. 5

W przypadku braku quorum organ, który zobowiązany jest do zwołania posiedzenia władz Stowarzyszenia, zwołuje posiedzenie w drugim terminie. Na posiedzeniu zwołanym w drugim terminie podejmuje się uchwały i przeprowadza wybory bez względu na ilość obecnych członków władz Stowarzyszenia.

jest

§17 ust. 5

W przypadku braku quorum organ, który zobowiązany jest do zwołania posiedzenia władz Stowarzyszenia, zwołuje posiedzenie w drugim terminie – w tym samym dniu i miejscu 30 minut później. Na posiedzeniu zwołanym w drugim terminie podejmuje się uchwały i przeprowadza wybory bez względu na ilość obecnych członków władz Stowarzyszenia.

 V. Skreśla się z §21 pkt 10 Statutu. Inne zapisy tego paragrafu statutu się nie zmieniają

 VI. Zmienia się §24 ust. 3 Statutu

było

§24 ust. 3

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub Głównego Księgowego posiadającego pełnomocnictwo Zarządu.

jest

§24 ust. 3

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika.

VII. Zmienia się §26 ust. 2 Statutu

było

§26 ust. 2

W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust.1, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych, większością 2/3 głosów.

jest

§26 ust. 2

W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust.1, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w drugim terminie – w tym samym dniu i miejscu 30 minut później – bez względu na ilość obecnych, większością 2/3 głosów.

VIII. Zmienia się §27 ust. 2 Statutu

było

§27 ust. 2

W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust.1, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych, większością 2/3 głosów.

jest

§27 ust. 2

W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust.1, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w drugim terminie – w tym samym dniu i miejscu 30 minut później – bez względu na ilość obecnych, większością 2/3 głosów.

§ 2

Uchwala się teks jednolity Statutu Stowarzyszenia ONA – Otwarta, Nowoczesna, Aktywna, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Uchwały 2016
Uchwały 2015
Uchwały 2014
Uchwały 2013
Uchwały 2012
Uchwały 2011
Uchwały 2010
Uchwały 2009
Nowości i wydarzeniaO nasDokumentyOrganizacjaDziałalnośćSprawozdaniaUchwałyGaleria obrazówMapa serwisuKontaktAkcelerator NGO